รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดอบรม Smart Officer การพัฒนาบุคลากร สายสนับสนุนระดับชำนาญงาน รุ่นที่3 “สืบสาน รักษา ต่อยอด ศาสตร์พระราชา”

  เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 นายสุรเดช ปัจฉิมกุล รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม หลักสูตร Smart Officer การพัฒนาบุคลากร สายสนับสนุนระดับชำนาญงาน รุ่นที่ 3 “สืบสาน รักษา ต่อยอด ศาสตร์พระราชา” ณ โรงแรมเอส บางกอก นวมินทร์ กรุงเทพฯ โดยมีนางสาวเบญจพร ลัทธิเดช ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ กล่าวรายงาน การอบรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ เข้าใจบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ดี มีทัศนคติที่ดีในการทำงานกับผู้อื่นสามารถทำงานเป็นทีมได้เหมาะสม ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีเทคนิคในการสื่อสาร นำเสนอ และแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นและประสบการณ์และสามารถดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชา สืบสาน ต่อยอด ในการดำเนินชีวิต