พิธีมอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ ภาวะฝนแล้ง ปี 2562

  นางวิไลวรรณ พรหมคำ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช และนางจันทนา ใจจิตร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุทัยธานี เป็นผู้แทนกรมวิชาการเกษตร ร่วมติดตาม นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานในพิธีมอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ ภาวะฝนแล้ง ปี 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลหนองฉาง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี เมื่อวันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562