ประชุมคณะกรรมการบริหารกรมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 11/2562

  เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 นายสุรเดช ปัจฉิมกุล รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ได้รับมอบหมายจาก นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกรมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 11/2562 โดยมีวาระการประชุม ได้แก่ การจัดประชุมผู้ประกอบการโรงคัดบรรจุผลไม้ภาคตะวันออก ฤดูกาลผลิตปี 2563 รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการตามประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง กำหนดเขตควบคุมศัตรูพืช พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารศูนย์ปฏิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมวิชาการเกษตร