อธิบดีกรมวิชาการเกษตร มอบใบประกาศนียบัตรผู้เข้ารับการอบรม Smart Officer การพัฒนาบุคลากร สายสนับสนุนระดับชำนาญงาน รุ่นที่3 "สืบสาน รักษา ต่อยอด ศาสตร์พระราชา"

  เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในพิธีปิดและมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตร Smart Officer การพัฒนาบุคลากร สายสนับสนุนระดับชำนาญงาน รุ่นที่3 “สืบสาน รักษา ต่อยอด ศาสตร์พระราชา” ณ โรงแรมเอส บางกอก นวมินทร์ กรุงเทพฯ โดยมีนางสาวสิริกุล ผ่องใส รักษาการผู้อำนวยการ กองการเจ้าหน้าที่ กล่าวสรุปผลการอบรม ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ เข้าใจบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ดี มีทัศนคติที่ดีในการทำงานกับผู้อื่นสามารถทำงานเป็นทีมได้เหมาะสม ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีเทคนิคในการสื่อสาร นำเสนอ และแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นและประสบการณ์และสามารถดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชา สืบสาน ต่อยอด ในการดำเนินชีวิต