งานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2563

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาทิตยาทรกิติคุณ ทรงโปรดให้นายบุญเชิด กันภัย เป็นผู้แทนพระองค์เปิดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ อาคารสุรพัฒน์ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมเกษตรไทย ยิ่งใหญ่ด้วยศาสตร์พระราชา” และเยี่ยมชมนิทรรศการของหน่วยงานต่างๆ โดยในส่วนของกรมวิชาการเกษตร ได้นำเทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตร ที่เกษตรกรสามารถนำไปใช้ประโ

ยชน์ได้จริง เช่น ชีวภัณฑ์ชนิดต่างๆ เครื่องจักรกลการเกษตร โดรนพ่นสารอินทรีย์ โรงปุ๋ยหมักแบบแติมอากาศขนาดเล็ก เป็นต้น พิพิธภัณฑ์แมลงชนิดต่างๆ ที่พบในประเทศไทย รวมถึงการให้บริการตรวจวิเคราะห์ดิน และการสาธิตการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร เช่น การแฟ DOA น้ำอ้อยสด ไอศครีมจากถั่วเหลือง การเพาะถั่งงอกคอนโด เป็นต้น โดยมีนางวิไลวรรณ พรหมคำ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร นำชมและบรรยายสรุป