รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรลงพื้นที่ตรวจสอบผัก และผลไม้นำเข้าและเยี่ยมชมโครงการผักรวมใจ

นางวิไลวรรณ พรหมคำ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ได้รับมอบหมายจากนางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตรให้ติดตามนางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับนายแพทย์ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาพร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจสอบผักและ ผลไม้นำเข้าและเยี่ยมชมโครงการผักรวมใจ โดยมีนายธรรมรัตน์ ทองมี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานีร่วมติดตาม ณ ตลาดไท จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563