ประชุมคณะกรรมการประสานงานกับองค์การอาหาร และเกษตรแห่งสหประชาชาติและการเกษตรต่างประเทศครั้งที่ 1/2563

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 นางจินตวี ไทยงาม ผู้อำนวยการกลุ่มเกษตรต่างประเทศ กรมวิชาการเกษตร ได้รับมอบหมายจากนางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ให้ร่วมประชุม คณะกรรมการประสานงานกับองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติและการเกษตรต่างประเทศครั้งที่ 1/2563 โดยมีนายพิศาล พงศาพิชณ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารศูนย์ปฏิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมวิชาการเกษตร เพื่อพิจารณาท่าทีประเทศไทยสำหรับการประชุมสมัชชา FAO ประจำภูมิภาคและเอเชียแปซิฟิก FAO Regional Conference for Asia and the Pacific ครั้งที่ 35 ระหว่างวันที่ 17 ถึง 20 กุมภาพันธ์ 2563 ในราชอาณาจักรภูฏาน และการนำเสนอผลงานความสำเร็จของไทยในกิจกรรม APRC Members’ Day รวมถึงพิจารณาเข้าร่วมเป็นภาคีสนธิสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยทรัพยากรพันธุกรรมพืชเพื่ออาหารและการเกษตร (International treaty on Plant genetic Resources for Food and Agricultural – ITPGRFA)

และประเด็นอื่นๆ