งานและจัดแสดงนิทรรศการในงาน“เกษตรอีสานใต้” ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 นายจักรพรรคิ์ วุ้นสีแซง ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี กรมวิชาการเกษตร ได้รับมอบหมายจากนางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ให้ร่วมงานและจัดแสดงนิทรรศการในงาน “เกษตรอีสานใต้” ประจำปี 2563 ภายใต้แนวคิด “รวมใจเป็นหนึ่งเดียว ยึดเหนี่ยวศาสตร์พระราชา ฟื้นฟูพัฒนาเกษตรไทย” โดยมีนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 – 16 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ให้ความสำคัญต่อการขับเคลื่อนภาคเกษตร เพื่อแก้ไขปัญหาภาคการเกษตร อีกทั้งยังต้องการปฏิรูปภาคการเกษตรของไทย เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน เกษตรกรมีความเข้มแข็ง สามารถยืนหยัดอยู่ด้วยตนเองได้ ซึ่งการจัดงาน “เกษตรอีสานใต้” ถือเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่เป็นการบอกข่าวให้เกษตรกรและประชาชนที่มาร่วมงานได้ทราบว่าสถาบันอุดมศึกษาในท้องถิ่น ส่วนราชการกระทรวงต่าง ๆ รวมทั้งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีความมุ่งมั่นที่จะนำเสนอแนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาอาชีพการเกษตรของประเทศไทยให้เดินหน้าต่อไป