รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรติดตามนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 นายสุรเดช ปัจฉิมกุล รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ได้รับมอบหมายจาก นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ให้ติดตามนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า) ในการตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (จังหวัดพะเยา และจังหวัดน่าน) โอกาสนี้ได้ตรวจเยี่ยมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรน่าน พร้อมด้วยนายบรรเทา จันทร์พุ่ม ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 และนายสมพล นิลเวศน์ รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตพืชเฉพาะพื้นที่ (ภาคเหนือตอนบน) นางสาวจงรัก อิ่มใจ ผู้อำนวยการกลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 ร่วมตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรน่าน พร้อมทั้งขอความร่วมมือในการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับอย่างคุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุด ไม่ให้เกิดผลกระทบแก่เกษตรกรและประชาชนผู้มาขอรับบริการ เนื่องจากการได้รับงบประมาณที่ลดลง โดยมีนายทรงศิลป์ บุญทองโท รักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ฯ และเจ้าหน้าที่บรรยายสรุป และนำตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของศูนย์ฯ งานวิจัยพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์พืช โอกาสนี้ได้ปลูกต้นรวงผึ้งร่วมกัน และร่วมมอบต้นพันธุ์ลิ้นจี่แก่เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรน่าน