รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานใการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการนำเข้าสิ่งต้องห้ามเพื่อการทดลองหรือวิจัย ครั้งที่ 2/2563

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวอิงอร ปัญญากิจ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการนำเข้าสิ่งต้องห้ามเพื่อการทดลองหรือวิจัย ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารศูนย์ปฎิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมวิชาการเกษตร การประชุมครั้งนี้จัดขึ้น เพื่อพิจารณาการนำเข้าสิ่งต้องห้ามเข้ามาในราชอาณาจักรไทยเพื่อการทดลองหรือวิจัย ครั้งที่ 2/2563