รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ครั้งที่ 2/2563

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563 นางสาวอิงอร ปัญญากิจ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรได้รับมอบหมายจากนางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตรให้เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ครั้งที่ 2/2563 โดยมีนายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร การประชุมครั้งนี้เพื่อพิจารณามาตรการป้องกัน และแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรค covid-19 ที่มีต่อผลไม้ไทย