รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรเป็นประธานในพิธีเปิดการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีผลงานวิจัยสิ้นสุด

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 นายสุรเดช ปัจฉิมกุล รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ได้รับมอบหมายจากนางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ให้เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีผลงานวิจัยสิ้นสุด ภายใต้โครงการทดสอบการใช้ท่อนพันธุ์สะอาดร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ สารปรับปรุงดิน และการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และลดการระบาดของโรคใบขาวอ้อยในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี เพื่อให้เกษตรกรได้เข้าถึงทางเลือกการผลิตอ้อยตามหลักวิชาการ มีความเข้าใจในการผลิตอ้อยด้วยตนเอง มีนักวิจัยเป็นพี่เลี้ยงในการผลิตอ้อยให้ได้คุณภาพต่อไป เป็นการจัดงานภายใต้ความร่วมมือกับศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 10 กรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วยนายจำลอง กกรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 นายธงชัย คำโคตร ทำหน้าที่ผู้อำนวยการกองการยาง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุดรธานี ร่วมเป็นเกียรติในการจัดงานในครั้งนี้ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงหวาย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านผือ ให้บริการคัดกรองและเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) แก่ผู้มาร่วมงาน ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตรบ้านผือ (ศพก.บ้านผือ )อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ต่อจากนั้น เดินทางไปตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจแก่บุคคลากรศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุดรธานี และมอบแนวทางในการปฏิบัติงาน ให้มีการเฝ้าระวังคัดกรองแก่บุคลากร ประชาชนและผู้มาติดต่อราชการ มีการเพิ่มระยะห่างในการเข้าสังคม “Social distance” หลังการระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในการปฏิบัติงาน และให้บริการ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี