รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานศูนย์ควบคุมยางหนองคาย กองการยาง

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 ดร.เสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร มอบหมายให้นายสุรเดช ปัจฉิมกุล รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมด้วย นายจำลอง กกรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 นายธงชัย คำโคตร ทำหน้าที่ผู้อำนวยการกองการยาง ร่วมตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานศูนย์ควบคุมยางหนองคาย กองการยาง โดยมีนางสาวภัทรียา เอื้อสว่างพร ทำหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ฯ บรรยายสรุปการปฏิบัติงาน และการดำเนินการในงานเงินทุนหมุนเวียนยางพารา โอกาศนี้ด่านตรวจพืชบึงกาฬ สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร โดยมีนายประเศียร ทิพย์บุญศรี หัวหน้าด่านฯ บรรยายสรุปการปฏิบัติงาน โดยรองอธิบดีฯ ได้ให้กำลังใจและขอบคุณในการร่วมปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน พร้อมกำชับให้เข้มงวดในการปฏิบัติตามอำนาจและหน้าที่ของด่านตรวจพืช และศูนย์วิจัยฯ ภายใต้งบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัดในขณะนี้ และคำนึงถึงสุขภาพอนามัยและมีการเพิ่มระยะห่างในการเข้าสังคม “Social distance” หลังการระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในการปฏิบัติงานตามภาระกิจ และให้บริการประชาชน ต่อจากนั้นได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรหนองคาย โดยมีนายพสุ สกุลอารีย์วัฒนา รักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรหนองคาย บรรยายสรุปการปฏิบัติงานของศูนย์ฯ ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรหนองคาย และเยี่ยมเกษตรกรผู้ผลิตพืชผักเกษตรอินทรีย์ต้นแบบหนองคาย บ้านไร่ตารงค์ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย