รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรร่วมลงพื้นที่ตรวจราชการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พื้นที่จังหวัดภูเก็ต และพังงา

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2563 นางวิไลวรรณ พรหมคำ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรได้รับมอบหมายจากนางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตรให้ติดตาม นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายพจน์ เนียมจุ้ย รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นายจำเริญ ทิพยพงษ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นางกันตวรรณ ตันเถียร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพังงา ร่วมลงพื้นที่ตรวจราชการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พื้นที่จังหวัดภูเก็ต และพังงา โดยได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสหกรณ์การเกษตรเกาะยาว จำกัด และสวนเฉลิมพระเกียรติเกาะยาวน้อย มีประธานสหกรณ์การเกษตรเกาะยาวกล่าวรายงาน และรายงานการดำเนินงานของสหกรณ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้พบปะเกษตรกร และตัวแทนสมาชิกสหกรณ์ พร้อมให้แนวคิดและนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และได้มอบใบรับรองมาตรฐานการผลิตพืชอินทรีย์ ORGANIC THAILAND ให้กับเกษตรกร จำนวน 5 ราย และมอบถุงยังชีพแก่สมาชิกผู้สูงอายุ จำนวน 15 ราย ณ ตำบลเกาะยาวน้อย อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา