อธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมด้วยรองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร และผู้บริหารกรมวิชาการเกษตร ร่วมประชุมติดตามการดำเนินการรายจ่ายงบลงทุน ปี 2563

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563 นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมด้วยนายสุรเดช ปัจฉิมกุล นางสาวอิงอร ปัญญากิจ และนางวิไลวรรณ พรหมคำ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร และผู้บริหารกรมวิชาการเกษตร ร่วมประชุมติดตามการดำเนินการรายจ่ายงบลงทุน ปี 2563 และชี้แจงมาตรการด้านงบประมาณ เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) และสถานการณ์ภัยแล้ง ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์ปฏิบัติฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมวิชาการเกษตร ควบคู่กับ video conference ซึ่งก่อน และหลังการประชุมมีการทำความสะอาด โต๊ะ เก้าอี้ ไมค์ ลูกบิดประตู พื้นห้อง ด้วยแอลกอฮอล์ มีการวัดไข้ และล้างมือด้วยเจล ตามมาตรการป้องกัน Covid -19