เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD-19) และเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในการเดินทาง กวป.ได้ดำเนินการจัดอบรมเป็นรูปแบบออนไลน์ (Online) ด้วยโปรแกรม Zoom ในหัวข้อ “วิธีการวัดปริมาณการสูญเสียอาหารเพื่อทำ National baseline” โดย Dr.Jintendra Singh Tomar ผู้เชี่ยวชาญจาก FAO

   ด้วยกรมวิชาการเกษตรร่วมกับองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินการวัดการสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยว โดยกองวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตรรับผิดชอบโครงการดังกล่าว แต่เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD-19) และเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในการเดินทาง จึงได้ดำเนินการจัดอบรมเป็นรูปแบบออนไลน์ (Online) ด้วยโปรแกรม Zoom ในหัวข้อ “วิธีการวัดปริมาณการสูญเสียอาหารเพื่อทำ National baseline” โดย Dr.Jintendra Singh Tomar ผู้เชี่ยวชาญจาก FAO เป็นวิทยากร ในระหว่าง วันที่ ๘ -๙ เมษายน ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ -๑๕.๔๐ น. กำหนดการตามเอกสารที่แนนมาพร้อมนี้ หากท่านประสงค์จะเข้าร่วมอบรมขอให้ท่านแจ้งมายัง E-mail : maccmu@email.com

กวป