ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ ครั้งที่ 4/2563

วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 นางสาวอิงอร ปัญญากิจ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ได้รับมอบหมายจากนางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ให้ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ ครั้งที่ 4/2563 โดยมีนายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมครั้งนี้ เพื่อติตามความก้าวหน้าสถานการณ์ผลไม้ ปี 2563 และได้เชิญคณะกรรมการ ฯ ที่เป็นหน่วยงานภายนอกเข้าร่วมประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล VDO Conference App Zoom เพื่อให้สอดคล้องตามนโยบายรัฐบาล Social Distancing ณ ห้องประชุม 135 ชั้น 3 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์