ขอเชิญ กวก.พิจารณาเสนอบทความภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการวิจัย การพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับพืชและเครื่องจักรทางการเกษตร

ขอเชิญ กวก.พิจารณาเสนอบทความภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการวิจัย การพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับพืชและเครื่องจักรทางการเกษตร ความยาวไม่เกิน ๘๐๐ คำ เพื่อตีพิมพ์ลงใน Open Access Government ฉบับเดือน ก.ค. ๒๕๖๓
โดยส่งบทความได้ที่ E-mail :JMiles@openaccessgovernment.org
ภายในวันที่ ๔ มิ.ย. ๒๕๖๓
และสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างวารสารฉบับประจำเดือน เม.ย. ๒๕๖๓ ได้ที่
www.openaccessgovernment.org/open-access-government-april-2020/84660/


รายละเอียดดังเอกสารแนบ

เกษตรต่างประเทศ