ประชุมหารือกรณีมาตรา 20 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ.2507 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

วันที 16 มิถุนายน 2563 นายสุรเดช ปัจฉิมกุล รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการประชุมหารือกรณีมาตรา 20 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ.2507 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ณ ห้องประชุม 201 ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร