ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง กวก. กับ สอก. ว่าด้วยการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร และนายสิทธิศักดิ์ รัตนพาณิชย์ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกรมวิชาการเกษตรกับสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลางว่าด้วยการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เพื่อเสริมสร้าง และพัฒนาบุคลากรรองรับภาคการเกษตรร่วมกันทั้งการพัฒนาหลักสูตรการเรียน การสนับสนุนบุคลากรของกรมวิชาการเกษตร เพื่อเป็นวิทยากร หรืออาจารย์พิเศษ และเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ฝึกงานภายในหน่วยงานของกรมวิชาการเกษตร โดยมีผู้บริหารของทั้ง 2 หน่วยงานร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์ปฏิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมวิชาการเกษตร