กรมวิชาการเกษตร กษ. – มก.จับมือ เครือข่ายพันธมิตร SDG 12 ประเมินปริมาณความสูญเสียอาหาร หามาตรการลดความสูญเสียอาหาร ป้องกันวิกฤตขาดแคลนอาหาร

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 นางวิไลวรรณ พรหมคำ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ร่วมแถลงข่าวเปิดตัวชุดโครงการความสูญเสียอาหาร ระดับชาติ โครงการ “การประเมินความสูญเสียอาหารผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหาร ระดับชาติ เพื่อจัดทำเส้นฐาน จำแนกมาตรการลดความสูญเสียโดยตลอดห่วงโซ่ คุณค่าและรายงานผลตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ข้อ 12.3.1” ซึ่งจัดโดย กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยหน่วยงานภาคี ร่วมแถลงข่าว ณ ห้องประชุมใหญ่ กองวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร กรมวิชาการเกษตร