ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการบริหารจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการเกษตรครั้งที่ 1/2563

วันที่ 30 มิถุนายน 2563 นายสุรเดช ปัจฉิมกุล รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการบริหารจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการเกษตรครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุม 201 ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร การประชุมครั้งนี้เพื่อพิจารณาแผนการพัฒนาบุคลากรด้านงานวิชาการเกษตร แผนการเดินทางไปราชการของประเทศชั่วคราว แผนปฏิบัติการด้านการวิจัยและนวัตกรรม โครงการสร้างความเข้มแข็งและ พัฒนาเครือข่ายการผลิตและใช้ชีวภัณฑ์ไส้เดือนฝอยกำจัดแมลงสู่กลุ่มเกษตรกรผลิตพืชปลอดภัย และแผนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้งานวิจัยและนวัตกรรมไปสู่สาธารณะ