เปิดงานมหกรรม “สืบสาน รักษา ต่อยอด & Agri’ Museum Expo 2020

เมื่ิอวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 นางวิไลวรรณ พรหมคำ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมด้วย นายธรรมรัตน์ ทองมี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรม “สืบสาน รักษา ต่อยอด & Agri’ Museum Expo 2020 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฏาคม 2563 และเผยแพร่พระเกียรติคุณ พระอัจฉริยภาพของพระบามสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้านการเกษตร เชื่อมโยงกับการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภาคการเกษตรสู่การพึ่งพาตนเอง ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเแลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อำเภอคลองหลวง จังหวัดปมทุมธานี