รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นปะธานในการประชุมคณะทำงานบูรณาการโครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนใต้ ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 นางสาวอิงอร ปัญญากิจ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นปะธานในการประชุมคณะทำงานบูรณาการโครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนใต้ ครั้งที่ 1/2563 เพื่อจัดทำแผนและงบประมาณโครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนใต้ ปีงบประมาณ พ.ศ 2565 ณ ห้องประชุมสุวรรณวาจกกสิกิจ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสงขลา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา