การเข้าร่วมโครงการเป็นผู้ส่งออกผลมังคุดไปไต้หวัน ปี 2564 (สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร)

สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชการเกษตร ขอประชาสัมพันธ์แจ้งผู้ส่งออกที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการส่งออกผลมังคุดสดไปไต้หวัน ในปี 2564 ให้ส่งใบคำร้องแสดงความจำนงเข้าร่วม “โครงการส่งออกผลมังคุดสดไปไต้หวัน”

ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการ ดำเนินการตามรายละเอียด ดังนี้

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาส สอพ