สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชการเกษตร ขอประชาสัมพันธ์แจ้งผู้ส่งออกที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการส่งออกผลหมากสดไปไต้หวัน ในปี 2564 ให้ส่งใบคำร้องแสดงความจำนงเข้าร่วม “โครงการส่งออกผลหมากสดไปไต้หวัน” ให้ผู้สมัครที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการ ภายในวันที่ 15 มกราคม 2564 ดำเนินการตามรายละเอียด ดังนี้ รายละเอียดตามเอกสารแนบ