รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรเป็นประธานในการประชุมคณะทำงานฟื้นฟูพื้นที่บริเวณรีสอร์ทธรรมชาติอ่างขาง กรมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 4/2563

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 นางสาวอิงอร ปัญญากิจ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานฟื้นฟูพื้นที่บริเวณรีสอร์ทธรรมชาติอ่างขาง กรมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 4/2563 และตรวจติดตามการดำเนินงานฟื้นฟูพื้นที่รีสอร์ทธรรมชาติอ่างขางในส่วนที่กรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบ ได้แก่ การออกแบบภูมิทัศน์พื้นที่ 30 ไร่ การขุดล้อมย้ายและปลูกดูรักษาต้นไม้ขนาดใหญ่ การปลูกเสริมพันธุ์ไม้ กาแฟ ชา เพื่อให้เป็นพื้นที่คืนสู้สภาพธรรมชาติและเรียนรู้ดานวิชาการต่อไป ณ ห้องประชุมสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อหารือและพิจารณาแผน/ผลการดำเนินงานและการส่งมอบพื้นที่ดำเนินงาน ส่วนที่ 2 ให้กับมูลนิธิโครงการหลวง พร้อมร่างเอกสารประกอบการส่งมอบ