การเข้าร่วมโครงการเป็นผู้ส่งออกมะม่วงอบไอน้ำไปเกาหลี ปี 2564 (สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร)

สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชการเกษตร ขอประชาสัมพันธ์แจ้งผู้ส่งออกที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการส่งออกมะม่วงอบไอน้ำไปสาธารณรัฐเกาหลี ในปี 2564 ให้ส่งใบคำร้องแสดงความจำนงเข้าร่วม “โครงการส่งออกมะม่วงอบไอน้ำไปสาธารณรัฐเกาหลี” ให้ผู้สมัครที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการ ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2563 ดำเนินการตามรายละเอียด ดังนี้ เอกสารแนบ  เอกสารแบบ-ก.ก.4  เอกสารแบบ-ก.ก.5

 

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com