ประชาสัมพันธ์การสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองพันธ์ุพืช