เว็บไซต์การฝึกอบรมและการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning และ m-Learning)

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning และ m-Learning) เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการบริหารจัดการผ่านเว็บไซต์ www.opdcacademy.com ให้กับทุกภาคส่วน โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ไม่จำกัดวุฒิการศึกษาและอายุ และช่วยสร้างโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึง องค์ความรู้ด้วยหลักสูตรที่จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาขีดสมรรถนะให้ทันต่อการตอบสนองต่อวาระแห่งชาติและพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ ได้ดำเนินการเพื่อตอบสนองต่อนโยบายการพัฒนาระบบราชการให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม