อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการวิจัยปรับปรุงพันธุ์พืช ครั้งที่ 2/2562

  เมื่อวันที่ 6 มิถุนาบยน 2562 ดร.เสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการวิจัยปรับปรุงพันธุ์พืช ครั้งที่ 2/2562 การประชุมครั้งนี้เพื่อพิจารณารับรองพันธุ์ปทุมมาลูกผสม ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสม มันสำปะหลังและถั่วลิสง โดยมีนายสุรเดช ปัจฉิมกุล นายจำรอง ดาวเรืองและนางสาวอิงอร ปัญญากิจ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์ปฏิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมวิชาการเกษตร