กำลังปรับปรุงแก้ไข/ข้อมูลรอการแก้ไข

ดร.เสริมสุข สลักเพ็ชร์
อธิบดีกรมวิชาการเกษตร
นายสุรเดช ปัจฉิมกุล
รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร
นางสาวอิงอร ปัญญากิจ
รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร
นางวิไลวรรณ พรหมคำ
รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร

ผู้อำนวยการกอง/สถาบัน/สำนัก/ศูนย์

นายนิสิต ศิวกุล
ผอ.สำนักงานเลขานุการกรม
นางพิมพ์พรรณ กสิกรรม
ผอ.กองการเจ้าหน้าที่
นางสาวอรสา จุลสุคนธ์
ผอ.กองคลัง
นางพิสมัย จันทนะมัฏฐะ
ผอ.กองแผนงานและวิชาการ
นางสาวปรียานุช ทิพยะวัฒน์
ผอ.กองพัฒนาระบบและ รับรองมาตรฐานสินค้าพืช
นางสาวลมัย ชูเกียรติวัฒนา
ผอ.กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร
นายชูชาติ วัฒนวรรณ
ผอ.กองวิจัยและพัฒนาวิทยาการ หลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร
นางเสริมพร กึ่งพุทธพงศ์
ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นายอัคคพล เสนาณรงค์
ผอ.สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม
นางสุมนา งามผ่องใส
ผอ.สถาบันวิจัยพืชไร่และ พืชทดแทนพลังงาน
นายสนอง จรินทร
ผอ. สถาบันวิจัยพืชสวน
นายภัสชญภณ หมื่นแจ้ง
ผอ.สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร
นายอนันต์ อักษรศรี
ผอ.สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช
นางวิไลวรรณ พรหมคำ
ผอ.สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช
นายดนัย นาคประเสริฐ
ผอ.สำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ
นายบุญศรี อินทร์น้อย
ผอ.กองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
นายพิพัฒน์ พิบูลย์
รักษาการตำแหน่ง ผอ.สำนักนิติการ
นายปรัชญา วงษา
ผอ.กองการยาง
นางสาวฉันทนา คงนคร
ผอ.กองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช

ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๑ -๘

นายสมเพชร พรมเมืองดี
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๑
นายสมบัติ ตงเต๊า
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๒
นายจำลอง กกรัมย์
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๓
นายจักรพรรดิ์ วุ้นสีแซง
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๔
นายปัญญา พุกสุ่น
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕
นายชลธี นุ่มหนู
ผอ.สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๖
นายวิรัตน์ ธรรมบำรุง
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๗
นายจิระ สุวรรณประเสริฐ
ผอ.สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๘