ทำเนียบผู้บริหาร

ดร.เสริมสุข สลักเพ็ชร์
อธิบดีกรมวิชาการเกษตร
นายสุรเดช ปัจฉิมกุล

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร

นางสาวอิงอร ปัญญากิจ

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร

นางวิไลวรรณ พรหมคำ

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร

ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์/สถาบัน/
นายนิสิต ศิวกุล

ผอ.สำนักงานเลขานุการกรม

นายพิพัฒน์ พิบูลย์

รักษาการตำแหน่ง ผอ.สำนักนิติการ

นายอนันต์ อักษรศรี

ผอ.สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช

นายดนัย นาคประเสริฐ

ผอ.สำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ

นายภัสชญภณ หมื่นแจ้ง

ผอ.สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร

นายศรุต สุทธิอารมณ์

ผอ.สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

นายปรัชญา วงษา

ผอ.กองการเจ้าหน้าที่

นางสาวอรสา จุลสุคนธ์

ผอ.กองคลัง

น.ส.ภารดี ไวยคะณี

ผอ.กองแผนงานและวิชาการ

นายธีรภัทร เข็มทอง

ผอ.กองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

นางสาวปรียานุช ทิพยะวัฒน์

ผอ.กองพัฒนาระบบและ รับรองมาตรฐานสินค้าพืช

นางสาวลมัย ชูเกียรติวัฒนา

ผอ.กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร

นายชูชาติ วัฒนวรรณ

ผอ.กองวิจัยและพัฒนาวิทยาการ หลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร

นางสาวฉันทนา คงนคร

ผอ.กองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช

ผอ.กองการยาง

นางเสริมพร กึ่งพุทธพงศ์

ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นายอัคคพล เสนาณรงค์

ผอ.สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม

นางสุมนา งามผ่องใส

ผอ.สถาบันวิจัยพืชไร่และ พืชทดแทนพลังงาน

.

ผอ. สถาบันวิจัยพืชสวน

ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๑ – ๘
นายบรรเทา จันทร์พุ่ม

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๑

นายสมบัติ ตงเต๊า

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๒

นายจำลอง กกรัมย์

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๓

นายจักรพรรดิ์ วุ้นสีแซง

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๔

นายปัญญา พุกสุ่น

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕

นายชลธี นุ่มหนู

ผอ.สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๖

นายวิรัตน์ ธรรมบำรุง

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๗

นายจิระ สุวรรณประเสริฐ

ผอ.สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๘