• sc8
  • sc6
  • moac_cost
  • sc4
  • sc5
  • sc2
  • sc7
Previous Next
ข่าวหน้าแรก


รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรให้การต้อนรับ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

AA1 4
 
 
  เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๙ นางสาววราภรณ์ พรหมพจน์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ให้การต้อนรับ Dr.Segfredo R.Serrano รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร ด้าน Policy and Planning, Project Development, Research and Regulation และคณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรจากสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เพื่อเข้าพบหารือและเรียนรู้นโยบาย รวมถึงโครงการด้านบรรเทาและการปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย เพื่อนำไปปรับใช้และต่อยอดในสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ณ ห้องประชุม ๒๐๑ ชั้น ๒ ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในงานวันรณรงค์ป้องกันกำจัดด้วงหนวดยาวอ้อย ณ แปลงเกษตรกร

AA1 6
 
  นายดิเรก ตนพยอม รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร  เป็นประธานในงานวันรณรงค์ป้องกันกำจัดด้วงหนวดยาวอ้อย ณ แปลงเกษตรกรนายนพพล แสนสม ม.๗ ต.รางสาลี่ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี โดยมีนายสมพร เหรียญรุ่งเรือง ผอ.ศวพ.กาญจนบุรี กล่าวรายงาน

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรและคณะผู้บริหารสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ เยี่ยมชมและดูงานรูปแบบการจัดการร้าน Q-Shop โรงผลิตปุ๋ยหมักเติมอากาศ โรงเรือนเพาะเห็ด การผลิตไส้เดือนฝอย ฯลฯ

AA1 4
 
  นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรและคณะผู้บริหารสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่5 เยี่ยมชมและดูงานรูปแบบการจัดการร้าน Q-Shop โรงผลิตปุ๋ยหมักเติมอากาศ โรงเรือนเพาะเห็ด การผลิตไส้เดือนฝอย ฯลฯโดยมีนางศิริจันทร์ อินทร์น้อย ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม บรรยายสรุปและนำชม เมือวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๙

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรและคณะผู้บริหารสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่๕ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

AA1 4
 
  นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรและคณะผู้บริหารสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร นายณรงค์ กลิ่นถือศีล เกษตรกร อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๙

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ประชุมกำหนดวิธีการสำรวจและเฝ้าระวังการเข้ามาระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง

AA1 6
  เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๙ นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ประชุมกำหนดวิธีการสำรวจและเฝ้าระวังการเข้ามาระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง โดยให้สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืชเป็นศูนย์กลางการดำเนินงาน และให้สถาบันวิจัยพืชไร่ฯ สำนักวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ เป็นผู้สนับสนุนการดำเนินงาน โดยมีศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรร่วมดำเนินการ ทั้งนี้ด่านตรวจพืชตลอดแนวชายแดนไทย-กัมพูชา และลาวใต้ ต้องเคร่งครัดต่อการนำเข้าสินค้าเกษตรที่มีความเสี่ยง และเก็บตัวอย่างพาหะเพื่อการตรวจวินิจฉัย 

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>