• 60year
  • panithand
  • water-moac
  • dhtf2015
  • etda
  • rfcc2015
Previous Next
ข่าวหน้าแรก


ประชุมการตรวจประเมินสวนและโรงคัดบรรจุชมพู่ส่งออกไปสาธารณรัฐประชาชนจีน

AA1 4
 
  เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๘ นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการประชุมการตรวจประเมินสวนและโรงคัดบรรจุชมพู่ส่งออกไปสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อหารือการตรวจประเมินสวนและโรงคัดบรรจุชมพู่ส่งออกไปสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยเน้นด้านการห่อผลชมพู่ โดยมีผู้เชี่ยวชาญจาก AQSIQ เป็นผู้แทนจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ร่วมหารือ ณ ห้องประชุม อาคารศูนย์ปฏิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมวิชาการเกษตร

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรให้การต้อนรับผู้เชี่ยวชาญด้านความต้านทานสารฆ่าแมลงจากประเทศญี่ปุ่น

AA1 6
 
  เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ นางสาวเสริมสุข  สลักเพ็ชร์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ห้การต้อนรับ Prof.Tadashi Miyata ผู้เชี่ยวชาญด้านความต้านทานสารฆ่าแมลงจาก Nagoya University ประเทศญี่ปุ่นหารือแนวทางการวิจัยร่วมกันเพื่อแก้ปัญหาการระบาดของแมลงศัตรูพืชที่ต้านทานต่อสารฆ่าแมลงในประเทศไทย ณ ห้องประชุม ๒๑๘ ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร

กลุ่มเกษตรต่างประเทศ กรมวิชาการเกษตรร่วมกับสำนักการเกษตรต่างประเทศ จัดประชุม เชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนภารกิจด้านการเกษตรต่างประเทศตามนโยบายสำคัญ ปี ๒๕๕๘

AA1 8
 
  เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ นางสาวดุจเดือน ศศะนาวิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การขับเคลื่อนภารกิจด้านการเกษตรต่างประเทศตามนโยบายสำคัญ ปี ๒๕๕๘” เพื่อชี้แจงการนำนโยบายที่สำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้านการเกษตรไปสู่การปฏิบัติให้แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลักดันนโยบายของรัฐบาลให้เห็นผลเป็นรูปธรรม โอกาสนี้ นายอนันต์ สุวรรณรัตน์อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ร่วมเป็นเกียรติในการประชุม ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์ปฏิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมวิชาการเกษตร

อธิบดีกรมวิชาการเกษตรเปิดอบรมปลูกจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ “ข้าราชการไทยไร้ทุจริต”

AA1 7
 
  เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตรเป็นประธานและมอบวุฒิบัตรในพิธีเปิดการอบรมให้ความรู้ ปลุกจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้กับเครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริต ภายใต้โครงการ “ข้าราชการไทยไร้ทุจริต” เพื่อสร้างเครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริตในภาครัฐ ประชาชนเกิดการยอมรับและเชื่อมั่นในการป้องกันและปราบการทุจริตในภาครัฐ โดยมีนางสุมนา พรพิพัฒน์กุล ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่กล่าวรายงานณ ห้องประชุมมนตรีรุมาคม ชั้น ๕ ห้อง ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>