• inspector
  • hortex2014
  • ค่านิยม12ประการ
  • iwcspp2014
Previous Next
ข่าวหน้าแรก


การสัมมนาวิชาการประจำปี ๒๕๕๗ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ ๗ และ ๘

1-1  2-2
3-3  4-4
5-5  6-6
8-8  7-7
9-9  10-10
 
 เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ นายดำรงค์ จิระสุทัศน์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาวิชาการประจำปี ๒๕๕๗ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ ๗ และ ๘ ภายใต้หัวข้อ “จากผลงานวิจัยและบริหาร สู่การนำไปใช้ประโยชน์” ณ โรงแรมเดอะกรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

สัมมนาวิชาการประจำปี ๒๕๕๗ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ ๗ และ ๘

1-1  2-2
3-3  4-4
5-5  6-6
7-7  8-8
 
  เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ นายสุวิทย์ ชัยเกียรติยศ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรพบปะข้าราชการ พนักงานราชการและเจ้าหน้าที่ ในสังกัดการบริหาร ในการสัมมนาวิชาการประจำปี ๒๕๕๗ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ ๗ และ ๘ ภายใต้หัวข้อ “จากผลงานวิจัยและบริหาร สู่การนำไปใช้ประโยชน์” ณ โรงแรมเดอะกรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 

ประชุมคณะกรรมการบริหารกรมวิชาการเกษตรครั้งที่ ๓/๒๕๕๗

AA1-AA3
AA4  AA5
AA6  AA7
AA8  AA9
AA10  AA11
AA12  AA13
AA15  AA16
 
  เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๗ นายดำรงค์ จิระสุทัศน์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารกรมวิชาการเกษตร ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ ณ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่(ขุนวาง) อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ และ ในโอกาสนี้นายอุทัย นพคุณวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๑ และ นายจำรอง ดาวเรือง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพืชสวน นำข้าราชการในสังกัดร่วมสรงน้ำพระ และขอพรปีใหม่ผู้บริหารกรมเนื่องในเทศกาลสงกรานต์

กรมวิชาการเกษตรสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๗

AA1  AA2
AA3  AA4
AA5  AA6
     AA8  AA7     
AA9  AA10
AA11  AA13
    AA12  AA14    
AA15  AA16
 
  เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๗ อธิบดีกรมวิชาการเกษตรและคณะผู้บริหาร จัดพิธีรดน้ำ ดำหัว มุทิตาจิตผู้อาวุโส กรมวิชาการเกษตร เนื่องในวันสงกรานต์ เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามเป็นการอวยพรปีใหม่ไทยจากผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ ณ ห้อง ๓๐๔ กรมวิชาการเกษตร

กรมวิชาการเกษตรสืบสานประเพณีสงกรานต์ ๒๕๕๗

AA1  AA2
AA3  AA4
AA5  AA6
AA7  AA8
AA9  AA10
AA11  AA12
AA13  AA14
 
  เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๗ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการและเจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตร สืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำ ดำหัว เพื่อขอพรปีใหม่จากนายดำรงค์ จิระสุทัศน์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์ปฎิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 11 12 13 14 15 ถัดไป > สุดท้าย >>