• bikeformom
  • moac_expo
Previous Next
ข่าวหน้าแรก


รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จาก CIAT

AA1 4
 
  เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๘ นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ให้การต้อนรับ Dr.Ruben Echeverria คณะเจ้าหน้าที่จาก Centro International de Agricultural Tropical (CIAT) เพื่อหารือการกระชับความร่วมมือและปรับปรุงสารัตถะของบันทึกความเข้าใจระหว่าง CIAT และกรมวิชาการเกษตร ให้เป็นปัจจุบันรวมทั้งการพัฒนาแผนความร่วมมือระหว่างกัน ณ ห้องประชุมผู้บริหาร อาคารศูนย์ปฏิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี

คณะผู้บริหารกรมวิชาการเกษตรและข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างและเจ้าหน้าที่สืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำ ดำหัว เพื่อขอพรปีใหม่รดน้ำขอพรอธิบดีและคณะ

AA 6
 
  เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๘ คณะผู้บริหารกรมวิชาการเกษตรและข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างและเจ้าหน้าที่สืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำ ดำหัว เพื่อขอพรปีใหม่จากนายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตรและคณะเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์ปฏิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี

กรมวิชาการเกษตรเปิดงานวันรณรงค์การใช้พืชสมุนไพร เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

AA1 5
 
  เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๘ นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดและเยี่ยมชมนิทรรศการในงานวันรณรงค์การใช้พืชสมุนไพร เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกระบี่ โดยมีนายวราวุธ ชูธรรมธัช ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๗ กล่าวรายงาน

ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่7สืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำขอพรจากอธิบดีและคณะ

AA1 5
 
  เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๘ นายวราวุธ ชูธรรมธัช ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๗ และนายพงษ์มานิตย์ ไทยแท้ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกระบี่ นำคณะ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๗ สืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำขอพรจากนายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตรและคณะเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกระบี่

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากรัสเซีย

AA1 5
 
  เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๘ นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ให้การต้อนรับ Dr.Sergey Dankvert, Head of Federal Service for Veterinary and Phytosanitary Surveilanceเพื่อประชุมหารือการจัดทำร่างข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักงานเฝ้าระวังสุขอนามัยพืชและสัตว์ของรัสเซียกับกรมวิชาการเกษตร เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในด้านการควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยในการนำเข้าและส่งออกธัญพืชและผลิตภัณฑ์พืช ณ ห้องประชุม ๒๐๑ ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ถัดไป > สุดท้าย >>