• bikeformom
  • moac_expo
  • ThailandLab
  • sima
Previous Next
ข่าวหน้าแรก


กรมวิชาการเกษตรอบรม แมลง-สัตว์ศัตรูพืชและการป้องกันกำจัด ครั้งที่ ๑๗

AA1 6
 
  เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๘ นายศรุต สุทธิอารมณ์ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารศัตรูพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช เป็นประธานในการอบรม เรื่อง แมลง-สัตว์ศัตรูพืชและการป้องกันกำจัด ครั้งที่ ๑๗ โดยมีนายสุเทพ สหายา ผู้อำนวยการกลุ่มกีฏและสัตววิทยา กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมอารียันต์ ตึกจักรทอง กรมวิชาการเกษตร

ประชุมคณะกรรมการจัดงานเกษตรแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘

AA1 6

  เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๘ นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดงานเกษตรแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘ โดยมีนายอนันต์ สวรรณรัตน์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตรร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์ปฏิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมวิชาการเกษตร   

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ร่วมลงนาม

AA1 5
 
  เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๘ นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ร่วมลงนาม "บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการใช้ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างหน่วยงานผู้รับผิดชอบ ตาม พ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕" โดยมีหน่วยงานที่ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงฯ ในครั้งนี้ ๖ หน่วยงาน คือ กรมวิชาการเกษตร กรมประมง กรมปศุสัตว์ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมโรงงานอุตสาหกรรม และกรมธุรกิจพลังงาน ซึ่งการบันทึกข้อตกลงฯ ดังกล่าว เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมกำกับดูแลวัตถุอันตราย และอำนวยความสะดวกสำหรับผู้ประกอบการผลิตและนำเข้าวัตถุอันตราย โดยมีนางอรรชกา สีบุญเรือง ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธาน ณ กรมโรงงานอุตสาหกรรม

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๒ ประชุมติดตามและประเมินผล

AA 6
 
  เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๘ นายดิเรก ตนพยอม รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการประชุมติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานโครงการวิจัยประจำปี ๒๕๕๘ รอบ ๖ เดือน โดยมีนายสมเพชร พรหมเมืองดี กล่าวรายงานสรุป ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุโขทัย อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย

กรมวิชาการเกษตรจัดงาน “ทฤษฎีใหม่สู่วิถีนำชีวีเป็นสุข”

AA1 6
 
  เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๘ นายดิเรก ตนพยอม รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “ทฤษฎีใหม่สู่วิถีนำชีวีเป็นสุข” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครบ ๕ รอบ ๖๐ พรรษา โดยมีนายสมเพชร พรหมเมืองดี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๒ กล่าวรายงานและนำชมแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่และนิทรรศการ ณ แปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุโขทัย อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย  

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ถัดไป > สุดท้าย >>