• question
  • farmsystem9
  • 13nhc
  • iwcspp2014
Previous Next
ข่าวหน้าแรก


กรมวิชาการเกษตรเปิดงานถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตมันสำปะหลัง

1 25 3 6 7
11 13
16 18

  เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ ดร.กนก คติการ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตมันสำปะหลัง ซึ่งจัดโดยสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๔ โดยมี
นายดำรงค์ จิระสุทัศน์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตรเป็นผู้กล่าวรายงาน ณ แปลงมันสำปะหลัง บริษัท ที พี เค เอทานอล จำกัด ตำบลตะแบกบาน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา การจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตมันสำปะหลังที่เหมาะสมเฉพาะพื้นที่ผ่านแปลงเรียนรู้ให้แก่เกษตรกร ผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน และผู้สนใจทั่วไป ซึ่งมีเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาและใกล้เคียง รวมทั้งเจ้าหน้าที่ภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมงานจำนวน ๒,๕๐๐ คน ภายในงานได้จัดกิจกรรมประกอบด้วยนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ การแสดงผลงานวิจัย และเทคโนโลยีการผลิตมันสำปะหลังแบบครบวงจร

กรมวิชาการเกษตรอบรมกฎหมายเบื้องต้นสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสารวัตรเกษตรแบบครบวงจร

1 - Copy  2 - Copy
3 - Copy  4 - Copy
5 - Copy  6 - Copy
 
    เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ กลุ่มนิติการและสิทธิประโยชน์ กรมวิชาการเกษตรจัดอบรมกฎหมายเบื้องต้นสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสารวัตรเกษตรแบบครบวงจร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการควบคุมกำกับดูแลตามกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมวิชาการเกษตร ทราบข้อกฎหมายและแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดการและเตรียมความพร้อมในการเข้าปฏิบัติงานฯลฯ ณ ห้องประชุม ๓๑๔ ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร

กรมวิชาการเกษตรจัดสัมมนาแผนพัฒนารายบุคคล(IDP) : รูปแบบและวิธีการพัฒนา

    
1 - Copy  2 - Copy
3 - Copy  4 - Copy
  5 - Copy  6 - Copy  
 
  เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๖นางวีณา พงษ์พัฒนานนท์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา เรื่อง แผนพัฒนารายบุคคล(IDP) : รูปแบบและวิธีการพัฒนา โดยมีนางสาวอนีฆา ชัยเนตร ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคคล กล่าวรายงาน การสัมมนาครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้ความเข้าใจการจัดทำแผน วิธีการประเมินสมรรถนะสำหรับการพัฒนาให้เป็นไปตามแผนสร้างความก้าวหน้าในสายงานและเข้าใจเครื่องมือในการพัฒนาแผนพัฒนารายบุคคล ณ โรงแรมมารวยการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

กรมวิชาการเกษตรเปิดอบรม การพัฒนาศักยภาพนักวิจัย : หลักการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยของ กรมวิชาการเกษตร ครั้งที่ ๓

1 - Copy  2 - Copy
3 - Copy  4 - Copy
 
  เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ นายอนันต์ อักษรศรี ผู้อำนวยการกองแผนงานเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย : หลักการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยของกรมวิชาการเกษตร ครั้งที่ ๓ การอบรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้นักวิจัยได้เรียนรู้เทคนิคและวิธีการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย พัฒนาศักยภาพของนักวิจัยให้มีความรู้ความเข้าใจในเทคนิคและวิธีการตามหลักวิชาการ ณ ห้องประชุมบึงฉวากรีสอร์ท อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

กรมวิชาการเกษตรเปิดอบรม แมลง – สัตว์ศัตรูพืช และการป้องกันกำจัด ครั้งที่ ๑๖

1 - Copy  2 - Copy
3 - Copy  4 - Copy
5 - Copy  6 - Copy
7 - Copy  8 - Copy
9 - Copy  10 - Copy
 
  เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฏาคม ๒๕๕๖ นายสุจินต์ แม้นเหมือน ผู้อำนวยการสำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม เรื่อง แมลง – สัตว์ศัตรูพืช และการป้องกันกำจัด ครั้งที่ ๑๖ โดยมี นางอัมพร
วิโนทัย ผู้อำนวยการกลุ่มกีฎและสัตววิทยา กล่าวรายงาน การอบรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อถ่ายทอดหลักการและแนวทางการป้องกันกำจัดแมลงและสัตว์ศัตรูพืชที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนพัฒนาความรู้ ความสามารถของนักวิชาการให้ทันต่อสถานการณ์การป้องกันกำจัดศัตรูพืชในปัจจุบัน

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ถัดไป > สุดท้าย >>