• 60year
  • panithand
  • openhouse58
  • dhtf2015
  • rfcc2015
  • etda
Previous Next
ข่าวหน้าแรก


กรมวิชาการเกษตรลงนามในบันทึกความเข้าใจ(MOU) กับ APAARI

AA1-8

  เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับ Dr. Raj Paroda Executive Secretary ของ APAARI เรื่องความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างงานวิจัยและพัฒนาด้านการเกษตรในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ณ สำนักงาน APAARI,FAO ถนนหลานหลวง กรุงเทพฯ

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรเปิดป้ายสมาคมวิทยาการวัชพืชแห่งประเทศไทย

AA1-10

  เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ นายดิเรก ตนพะยอม รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรเป็นประธานในพิธีเปิดป้ายสมาคมวิทยาการวัชพืชแห่งประเทศไทย โดยมีดร.จรรยา มณีโชติ นายกสมาคมวิทยาการวัชพืชแห่งประเทศไทย กลาวรายงาน สมาคมวิทยาการวัชพืชแห่งประเทศไทย เป็นสมาคมวิชาการที่ดำเนินกิจกรรมทางวิชาการด้านวิทยาการวัชพืชให้กับสมาชิกและบุคคลทั่วไปโดยไม่แสวงหาผลประโยชน์ ณ ตึกกลุ่มวิจัยวัชพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร

อธิบดีกรมวิชาการเกษตรมอบนโยบายการดำเนินงานและตรวจเยี่ยมสำนักคุุ้มครองพันธุ์พืช

AA1-8

  เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร มอบนโยบายการดำเนินงานและตรวจเยี่ยม สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช โดยมีนางสาวดวงเดือน ศรีโพทา นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักคุ้มครองพันธุ์พืช บรรยายสรุปและนำชม หน่วยงานต่างๆ ในสังกัด

อธิบดีกรมวิชาการเกษตรมอบนโยบายการดำเนินงานและตรวจเยี่ยมสถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม

AA1-10

  เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร มอบนโยบายการดำเนินงานและตรวจเยี่ยมสถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม โดยมีนายอัคคพล เสนาณรงค์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม บรรยายสรุปและนำชมเครื่องจักรกลที่วิจัยและพัฒนาขึ้นในโรงงานของสถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม


<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ถัดไป > สุดท้าย >>