ข่าวจัดซื้อจัดจ้างเรื่อง ขนาดไฟล์ เผยแพร่เมื่อ Hits
  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรภูเก็ต กรมวิชาการเกษตร มีความประสงค์สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ (งานส่วนที่เหลือ) วงเงิน ๕๑๑,๐๐๐ บาท ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรภูเก็ต อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ระหว่างวันที่ ๘ เมษายน ถึงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๗ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๗๖-๖๒๑๑๕๗ ในวันและเวลาราชการ และทางเว็บไซต์กรมวิชาการเกษตร ที่ www.doa.go.th หัวข้อ "ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง" หรือเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางที่www.gprocurement.go.th
สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ (งานส่วนที่เหลือ) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรภูเก็ต 1.26 MB 11/04/2014 รายละเอียด 8
  สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ กรมวิชาการเกษตร มีความประสงค์สอบราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ ชั้น วงเงิน ๑,๙๐๐,๐๐๐ บาท ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท ระหว่างวันที่ ๙ เมษายน ถึงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๗ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๖-๔๐๕๐๗๐,๗๒-๗๓ ในวันและเวลาราชการ และทางเว็บไซต์กรมวิชาการเกษตร ที่ www.doa.go.th หัวข้อ "ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง" หรือเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางที่www.gprocurement.go.th
สอบราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ ชั้น สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ 238.53 KB 11/04/2014 รายละเอียด 5
  ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ กรมวิชาการเกษตร มีความประสงค์สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน ๔ รายการและครุภัฑณ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ วงเงินสิ้น ๔๗๕,๒๑๐ บาท ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่งานธุรการ ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ ถนนเชียงใหม่พร้าว ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ถึงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๗ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๓-๔๙๘๕๓๗ และ ๐๕๓-๔๙๘๘๖๓ ในวันและเวลาราชการ และทางเว็บไซต์กรมวิชาการเกษตร ที่ www.doa.go.th หัวข้อ "ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง" หรือเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางที่www.gprocurement.go.th
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน ๔ รายการและ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ กรมวิชาการเกษตร 158.74 KB 03/04/2014 รายละเอียด 38
  ศูนย์สารสนเทศ กรมวิชาการเกษตร มีความประสงค์ประกวดราคาจ้างทำระบบการออกใบอนุญาต/ใบรับรองเพื่อรองรับระบบ National Window Single Window ระยะที่ ๒ จำนวน ๑ ระบบ วงเงิน ๑๖,๕๐๐,๐๐๐ บาท ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่กลุ่มพัสดุ กองคลัง กรมวิชาการเกษตร ตึกกสิกรรม ในบริเวณเกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ถึงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๗ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๕๗๙-๔๘๕๙, ๐-๒๙๔๐-๖๔๘๓, ๐-๒๕๗๙-๗๕๒๔  วันและเวลาราชการ และทางเว็บไซต์กรมวิชาการเกษตร ที่ www.doa.go.th หัวข้อ "ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง" หรือเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางที่www.gprocurement.go.th    
ประกวดราคาจ้างทำระบบการออกใบอนุญาต/ใบรับรอง เพื่อรองรับ National Single Window ระยะที่ ๒ จำนวน ๑ ระบบ ศูนย์สารสนเทศ กรมวิชาการเกษตร 6.51 MB 02/04/2014 รายละเอียด 32
  กองแผนงานและวิชาการ กรมวิชาการเกษตร มีความประสงค์ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ รายการรถยนต์โดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง จำนวน ๔ คัน วงเงิน ๔,๙๒๙,๖๐๐ บาท ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป กองแผนงานและวิชาการ กรมวิชาการเกษตร ตึกกสิกรรม ในบริเวณเกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๗ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๙๔๐-๕๔๘๐,๐-๒๙๔๐-๕๔๘๑ ในวันและเวลาราชการ และทางเว็บไซต์กรมวิชาการเกษตร ที่ www.doa.go.th หัวข้อ "ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง" หรือเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางที่www.gprocurement.go.th
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ รายการรถยนต์โดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง จำนวน ๔ คัน กองแผนงานและวิชาการ กรมวิชาการเกษตร 13.19 MB 02/04/2014 รายละเอียด 16
  กองแผนงานและวิชาการ กรมวิชาการเกษตร มีความประสงค์สอบราคาซื้อรถยนต์อเนกประสงค์ (แวน) ขนาด ๗ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน วงเงิน ๙๙๙,๐๐๐ บาท ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป กองแผนงานและวิชาการ กรมวิชาการเกษตร ตึกกสิกรรม ในบริเวณเกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๗ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๙๔๐-๕๔๘๐,๐-๒๙๔๐-๕๔๘๑ ในวันและเวลาราชการ และทางเว็บไซต์กรมวิชาการเกษตร ที่ www.doa.go.th หัวข้อ "ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง" หรือเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางที่www.gprocurement.go.th
สอบราคาซื้อรถยนต์อเนกประสงค์ (แวน) ขนาด ๗ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน กองแผนงานและวิชาการ กรมวิชาการเกษตร 3.73 MB 02/04/2014 รายละเอียด 20
  ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ กรมวิชาการเกษตร มีความประสงค์สอบราคาซ่อมแซมคันดินที่ขาด ๒ จุด และเสริมผิวจราจรสูงจากระดับดินเดิม ปริมาณดิน จำนวน ๙,๕๐๐ ลบ.ม. พร้อมบดอัดความยาว ๑,๘๐๐ ม. วงเงิน ๗๖๐,๐๐๐ บาท ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ งานพัสดุศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ ในวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗ ถึง ๒๑ เมษายน ๒๕๕๗ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๕-๘๑๔๕๘๑ วันและเวลาราชการ และทางเว็บไซต์กรมวิชาการเกษตร ที่ www.doa.go.th หัวข้อ "ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง" หรือเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางที่www.gprocurement.go.th
สอบราคาจ้างซ่อมแซมคันดินที่ขาด ๒ จุด และเสริมผิวจราจรสูงจากระดับดินเดืม ปริมาณดิน จำนวน ๙,๕๐๐ ลบ.ม. พร้อมบดอัดความยาว ๑,๘๐๐ ม. ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ กรมวิชาการเกษตร 167.14 KB 02/04/2014 รายละเอียด 15
  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมวิชาการเกษตร มีความประสงค์ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาหน้าจอสัมผัส จำนวน ๑๒๐ เครื่อง วงเงิน ๒,๒๘๐,๐๐๐ บาท ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่กลุ่มพัสดุ กองคลัง กรมวิชาการเกษตร ตึกกสิกรรม ในบริเวณเกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๑๙ มีนาคม ถึงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๗ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๕๗๙-๔๘๕๙, ๐-๒๙๔๐-๖๔๘๓, ๐-๒๕๗๙-๗๕๒๔  วันและเวลาราชการ และทางเว็บไซต์กรมวิชาการเกษตร ที่ www.doa.go.th หัวข้อ "ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง" หรือเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางที่www.gprocurement.go.th    
ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาหน้าจอสัมผัส จำนวน ๑๒๐ เครื่อง กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมวิชาการเกษตร 1.82 MB 28/03/2014 รายละเอียด 25
  ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ กรมวิชาการเกษตร มีความประสงค์ประกวดสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (รถกระเช้า แบบ ๓ ล้อ เครื่องยนต์ต้นกำลังดีเซล) จำนวน ๑ คัน วงเงิน ๓๗๐,๐๐๐ บาท ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่งานพัสดุวิจัยพืชสวนศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๗ หรือสอบถาททางโทรศัพท์ หมายเลข ๐๔๕-๘๐๔๕๘๑ วันและเวลาราชการ และทางเว็บไซต์กรมวิชาการเกษตร ที่ www.doa.go.th หัวข้อ "ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง" หรือเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางที่www.gprocurement.go.th
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (รถกระเช้า แบบ ๓ ล้อ เครื่องยนต์ต้นกำลังดีเซล) ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ 420.04 KB 28/03/2014 รายละเอียด 20
  ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร กรมวิชาการเกษตร แจ้งเรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะสอบราคาซื้อปุ๋ยเคมี ๕ รายการ
ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร กรมวิชาการเกษตร แจ้งเรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะสอบราคาซื้อปุ๋ยเคมี ๕ รายการ 95.66 KB 28/03/2014 รายละเอียด 29
  สำนักวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร กรมวิชาการเกษตร มีความประสงค์ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงงานต้นแบบในการผลิตพลาสติกชีวภาพ จำนวน ๑ โรง วงเงิน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่งานพัสดุ สำนักวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร(ตึก ๘ ชั้น) กรมวิชาการเกษตร ในบริเวณเกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗ หรือสอบถาททางโทรศัพท์ หมายเลข ๐-๒๙-๔๐๖-๓๖๒ ต่อ ๑๑๑๙ วันและเวลาราชการ และทางเว็บไซต์กรมวิชาการเกษตร ที่ www.doa.go.th หัวข้อ "ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง" หรือเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางที่www.gprocurement.go.th 
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงงานต้นแบบในการผลิตพลาสติกชีวภาพ จำนวน ๑ โรง สำนักวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลผลิตเกษตร 2.17 MB 27/03/2014 รายละเอียด 48
  กลุ่มพัสดุ กองคลัง กรมวิชาการเกษตร มีความประสงค์ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบห้องสะอาด จำนวน ๒ ชุด วงเงิน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่กลุ่มพัสดุ กองคลัง กรมวิชาการเกษตร ตึกกสิกรรม ในบริเวณเกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๑๙ มีนาคม ถึงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๗ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๕๗๙-๔๘๕๙, ๐-๒๙๔๐-๖๔๘๓, ๐-๒๕๗๙-๗๕๒๔  วันและเวลาราชการ และทางเว็บไซต์กรมวิชาการเกษตร ที่ www.doa.go.th หัวข้อ "ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง" หรือเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางที่www.gprocurement.go.th
 
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบห้องสะอาดจำนวน ๒ ชุด กลุ่มพัสดุ กองคลัง 2.59 MB 24/03/2014 รายละเอียด 47
  กลุ่มพัสดุ กองคลัง กรมวิชาการเกษตร มีความประสงค์ประกวดราคาซื้อตู้อบในการทดสอบความอ่อนตัวของยาง จำนวน ๑ ตู้ วงเงิน ๘๐๐,๐๐๐ บาท ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่กลุ่มพัสดุ กองคลัง กรมวิชาการเกษตร ตึกกสิกรรม ในบริเวณเกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๑๙ มีนาคม ถึงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๗ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๕๗๙-๔๘๕๙, ๐-๒๙๔๐-๖๔๘๓, ๐-๒๕๗๙-๗๕๒๔  วันและเวลาราชการ และทางเว็บไซต์กรมวิชาการเกษตร ที่ www.doa.go.th หัวข้อ "ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง" หรือเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางที่www.gprocurement.go.th
ประกวดราคาซื้อตู้อบในการทดสอบความอ่อนตัวของยาง จำนวน ๑ ตู้ กลุ่มพัสดุ กองคลัง 2.91 MB 24/03/2014 รายละเอียด 45
  สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช มีความประสงค์สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมห้องปฎิบัติการทดสอบ วงเงิน ๑๑๑,๙๐๐ บาท ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป งานพัสดุ สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช (ตึก ๘ ชั้น) ในบริเวณเกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๒๑ มีนาคม ถึงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๗ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๙๔๐-๖๓๖๒-๓ ต่อ /๑๑๑๔ , ๑๑๑๒ วันและเวลาราชการ และทางเว็บไซต์กรมวิชาการเกษตร ที่ www.doa.go.th หัวข้อ "ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง" หรือเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางที่www.gprocurement.go.th
 
สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมห้องปฎิบัติการทดสอบ สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช 6.33 MB 22/03/2014 รายละเอียด 48
  สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร มีความประสงค์ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๖ รายการ
วงเงิน ๑๓,๗๒๕,๐๐๐ บาท ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่กลุ่มพัสดุ กองคลัง กรมวิชาการเกษตรในบริเวณเกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๗ ถึง ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๗ 
เวลา ๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๕๗๙-๗๕๒๔ วันและเวลาราชการ และทางเว็บไซต์กรมวิชาการเกษตร ที่ www.doa.go.th หัวข้อ "ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง" หรือเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางที่ www.gprocurement.go.th
 
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๖ รายการ สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร 3.38 MB 22/03/2014 รายละเอียด 60
  ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ มีความประสงค์สอบราคาซื้อเครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสงชนิดลำแสงคู่ (สเปกโตรโฟโมติเตอร์) จำนวน ๑ เครื่อง ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ ๑๔๖ หมู่ ๑ ตำบลสุขสำราญ อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ ระหว่างวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๖-๒๔๑๐๑๙ และ ๐๕๖-๒๔๑๔๙๘ วันและเวลาราชการ และทางเว็บไซต์กรมวิชาการเกษตร ที่ www.doa.go.th หัวข้อ "ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง" หรือเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางที่www.gprocurement.go.th
สอบราคาซื้อเครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสงชนิดลำแสงคู่ (สเปกโตรโฟโตมิเตอร์) 151.32 KB 18/03/2014 รายละเอียด 39
  กรมวิชาการเกษตร  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความประสงค์ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๒ รายการ วงเงิน ๘,๖๐๐,๐๐๐ บาท ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ กลุ่มพัสดุ กองคลัง กรมวิชาการเกษตร ตึกกสิกรรม ในบริเวณเกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. ระหว่างวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๕๗๙-๔๘๕๙,๐-๒๙๔๐-๖๔๘๓,๐-๒๕๗๙-๗๕๒๔ วันและเวลาราชการ และทางเว็บไซต์กรมวิชาการเกษตร ที่ www.doa.go.th หัวข้อ "ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง" หรือเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางที่www.gprocurement.go.th
ประกาศราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๒ รายการ สอพ. 11.8 MB 17/03/2014 รายละเอียด 74
  ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานี กรมวิชาการเกษตร มีความประสงค์ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการงานใส่ทะลายปาล์มน้ำมัน ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานี ๑๒๖ หมู่ที่ ๓,๔ ตำบลท่าอุแท อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี กำหนดยื่นเอกสารเสนอราคาระหว่างวันที่ ๖ - ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๗ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๗๗๒๕-๙๑๔๔-๖,และ ๐-๗๗๒๕๙๐๔๐ วันและเวลาราชการ และทางเว็บไซต์กรมวิชาการเกษตร ที่ www.doa.go.th หัวข้อ "ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง" หรือเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางที่www.gprocurement.go.th
สอบราคาจ้างเหมาบริการงานใส่ทะลายปาล์มน้ำมัน ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานี 185 KB 07/03/2014 รายละเอียด 35
  สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๖ กรมวิชาการเกษตร มีความประสงค์ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๒ รายการ ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ กลุ่มพัสดุ กรมวิชาการเกษตร ในบริเวณเกษตรกลางบางเขน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่  ๓ มีนาคม ถึงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๗ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๕๗๙-๗๕๒๔ วันและเวลาราชการ และทางเว็บไซต์กรมวิชาการเกษตร ที่ www.doa.go.th หัวข้อ "ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง" หรือเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางที่ www.gprocurement.go.th
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๒ รายการ สวพ ๖ 1.12 MB 05/03/2014 รายละเอียด 93
  ตามที่ ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร กรมวิชาการเกษตร ได้ประกาศสอบราคาซื้อปุ๋ยเคมี จำนวน ๕ รายการ ตามประกาศสอบราคาเลขที่ ๑/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ นั้น ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร ขอประกาศแก้ไขเพิ่มเติม เพื่อแก้ไขคุณลักษณะเฉพาะ (Spec) ของปุ๋ยเคมีรายการที่ ๕ เพื่อให้ครอบคลุมการใช้งานจริง
ประกาศแก้ไขเพิ่มเติมสอบราคาซื้อปุ๋ยเคมี ๕ รายการ ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร 13.85 KB 05/03/2014 รายละเอียด 44
  สำนักวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร แจ้งเรื่อง สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมห้องปฎิบัติการ 
 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สำนักวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร 24.34 KB 05/03/2014 รายละเอียด 63

  กลุ่มพัสดุ กองคลัง กรมวิชาการเกษตร แจ้งเรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องเก็บเอกสารและเคาน์เตอร์รับจ่ายเงิน 

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา กองคลัง 105.12 KB 03/03/2014 รายละเอียด 39
  สำนักวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร แจ้งเรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสอนสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมห้องปฎิบัติการ 

 

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สำนักวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร 24.34 KB 05/03/2014 รายละเอียด 28
  สถาบันวิจัยยาง ดำเนินการขายทอดตลาดน้ำมันสนใช้แล้ว จำนวน ๑ รายการ (น้ำมันสน ๒๐ ถัง) 
ประกาศขายทอดตลาด สถาบันวิจัยยาง 278.38 KB 03/03/2014 รายละเอียด 75
  ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานี กรมวิชาการเกษตร มีความประสงค์ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๑๕ รายการ ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานี ๑๒๖ หมู่ที่ ๓,๔ ตำบลท่าอุแท อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี กำหนดยื่นเอกสารเสนอราคาระหว่างวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ - ๖ มีนาคม ๒๕๕๗ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๗๗๒๕-๙๑๔๔-๖,และ ๐-๗๗๒๕๙๐๔๐ วันและเวลาราชการ และทางเว็บไซต์กรมวิชาการเกษตร ที่ www.doa.go.th หัวข้อ "ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง" หรือเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางที่www.gprocurement.go.th
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๑๕ รายการ ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานี 2.28 MB 03/03/2014 รายละเอียด 130
  สำนักวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร กรมวิชาการเกษตร แจ้งเรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๑๒ รายการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สำนักวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร 117.63 KB 28/02/2014 รายละเอียด 46
  ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานี กรมวิชาการเกษตร มีความประสงค์ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารโรงปฎิบัติงานข้าว จำนวน ๑ หลัง ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานี ๑๒๖ หมู่ที่ ๓,๔ ตำบลท่าอุแท อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี กำหนดยื่นเอกสารเสนอราคาระหว่างวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ - ๓ มีนาคม ๒๕๕๗ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๗๗๒๕-๙๑๔๔-๖,และ ๐-๗๗๒๕๙๐๔๐ วันและเวลาราชการ และทางเว็บไซต์กรมวิชาการเกษตร ที่ www.doa.go.th หัวข้อ "ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง" หรือเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางที่www.gprocurement.go.th
ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารโรงปฎิบัติงานข้าว ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานี 65.3 KB 28/02/2014 รายละเอียด 53
  ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร มีความประสงค์ประกาศสอบราคาซื้อปุ๋ยเคมี จำนวน ๕ รายการ ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ งานธุรการ ฝ่ายบริหารทั่วไป ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร กำหนดยื่นเอกสารเสนอตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๗ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๗๗-๕๕๖๐๗๓,๕๕๖๑๙๔ และ ๕๕๖๐๒๖ วันและเวลาราชการ และทางเว็บไซต์กรมวิชาการเกษตร ที่ www.doa.go.th หัวข้อ "ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง" หรือเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางที่www.gprocurement.go.th
ประกาศสอบราคาซื้อปุ๋ยเคมี ๕ รายการ ศุนย์วิจัยพืชสวนชุมพร 147.5 KB 27/02/2014 รายละเอียด 86

  ศูนย์สารสนเทศ กรมวิชาการเกษตร แจ้งเรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ 

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ศูนย์สารสนเทศ 86.47 KB 27/02/2014 รายละเอียด 50

  

  สำนักวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร 
กรมวิชาการเกษตร แจ้งเรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๓๙ รายการ 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สำนักวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร 475.81 KB 26/02/2014 รายละเอียด 52


اپلود آپلود آپلود فایل آپلود عکس آپلودر یارانه بورس سایپا ورزش 3 پرسپولیس استقلال روزنامه زناشویی عکس خنده دار دوربین مخفی ساعت اسپرت