ข่าวจัดซื้อจัดจ้างเรื่อง ขนาดไฟล์ เผยแพร่เมื่อ Hits

  สำนักวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร แจ้งเรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจ้างทำความสะอาดอาคารสถานที่ของสำนักวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสำนักวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร 20.76 KB 01/10/2014 รายละเอียด 40

  สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร แจ้งเรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจ้างก่อสร้างโรงเรือนเก็บตัวอย่างพืช 

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสำนักคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร 31.03 KB 26/09/2014 รายละเอียด 26

  ศูนย์วิจัยยางบุรีรัมย์ กรมวิชาการเกษตร มีความประสงค์สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงบ้านพักคนงาน จำนวน ๕ ครอบครัว จำนวน ๑ หลัง และปรับปรุงห้องน้ำอาคารสำนักงาน จำนวน ๑ หลัง ครั้งที่ ๒ วงเงิน ๔๕๐,๐๐๐ บาท ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ศูนย์วิจัยยางบุรีรัมย์ ๑๗ หมู่ ๑๕ ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ หรือสอบถามทาง โทรศัพท์หมายเลข ๐ ๔๔๖๖ ๖๐๗๙ ในวันและเวลาราชการ และทางเว็บไซต์กรมวิชาการเกษตร ที่ www.doa.go.th หัวข้อ "ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง" หรือเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางที่ www.gprocurement.go.th

สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงบ้านพักคนงาน ๕ ครอบครัว จำนวน ๑ หลังและปรับปรุงห้องน้ำอาคารสำนักงาน จำนวน ๑ หลัง ครั้งที่ ๒ ศูนย์วิจัยยางบุรีรัมย์ กรมวิชากาเกษตร 68.19 KB 22/09/2014 รายละเอียด 32

  สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตราฐานสินค้า กรมวิชาการเกษตร มีความประสงค์สอบราคาจ้างบำรุงรักาาและตรวจเช็คเครื่องมือวิทยาศาสตร์ (ตู้ดูดควันพิษ HOOD) จำนวน ๕๙ ตู้ วงเงิน ๑๘๙,๓๙๐ บาท ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป งานพัสดุ สำนักสำนักพัฒนาและรับรองมาตรฐานพืช (ตึกแปดชั้น) กรมวิชาการเกษตร ในบริเวณเกษตรกลางบางเขน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๑๕ กันยายน ถึงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๗ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๙๔๐-๖๓๖๒ ต่อ ๑๑๑๔,๑๑๑๒  ในวันและเวลาราชการ และทางเว็บไซต์กรมวิชาการเกษตร ที่ www.doa.go.th หัวข้อ "ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง" หรือเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางที่ www.gprocurement.go.th

สอบราคาจ้างบำรุงรักาาและตรวจเช็คเครื่องมือวิทยาศาสตร์ (ตู้ดูดควันพิษ HOOD) จำนวน ๕๙ ตู้ สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช กรมวิชาการเกษตร 168.46 KB 16/09/2014 รายละเอียด 17

  สำนักวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร แจ้งเรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๗ รายการ

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสำนักพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร 20.46 KB 15/09/2014 รายละเอียด 25

  สำนักวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร แจ้งเรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสำนักพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร 19.22 KB 15/09/2014 รายละเอียด 25

  สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร แจ้งเรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสำนักคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร 20.75 KB 10/09/2014 รายละเอียด 25

  สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร แจ้งเรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจ้างเหมาสร้างห้องควบคุมอุณหภูมิเพื่อตรวจสอบคุณภาพ 

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร 50.71 KB 10/09/2014 รายละเอียด 34

  สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร มีความประสงค์สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงเรือนเก็บตัวอย่างพืช จำนวน ๑ หลัง ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช ในบริเวณเกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๘ กันยายน ถึงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๗ หรือสอบถามทาง โทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๕๗๙ ๗๕๗๗-๘, ๐ ๒๙๔๐ ๕๔๔๒ ในวันและเวลาราชการ และทางเว็บไซต์กรมวิชาการเกษตร ที่ www.doa.go.th หัวข้อ "ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง" หรือเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางที่ www.gprocurement.go.th

สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงเรือนเก็บตัวอย่างพืช สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร 301.55 KB 10/09/2014 รายละเอียด 29

  สำนักวืจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร กรมวิชาการเกษตร มีความประสงค์สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร (ตึก ๘ ชั้น) วงเงิน ๑,๒๕๐,๐๐๐ บาท ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่งานพัสดุ สำนักวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร (ตึกแปดชั้น) กรมวิชาการเกษตร ตึกกสิกรรม ในบริเวณเกษตรกลางบางเขน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๘ กันยายน ถึงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๗ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๙๔๐-๖๓๖๒ ต่อ ๑๑๐๓,๑๑๑๙ ในวันและเวลาราชการ และทางเว็บไซต์กรมวิชาการเกษตร ที่ www.doa.go.th หัวข้อ "ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง" หรือเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางที่ www.gprocurement.go.th

สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร (ตึก ๘ ชั้น) กรมวิชาการเกษตร 505.17 KB 10/09/2014 รายละเอียด 20

  สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ กรมวิชาการเกษตร มีความประสงค์สอบราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยาวผิวจราจรแอสฟัสติกคอนกรีตผสมยางพารา หนา ๕ ซม. กว้าง ๔.๐๐ ยาว ๔๘๑ เมตร วงเงิน ๑๐๑๔๐๐๐ บาท สอบราคาได้ที่สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท ระหว่างวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๗ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๖-๔๐๕๐๗๐,๗๒-๗๓ วันและเวลาราชการ และทางเว็บไซต์กรมวิชาการเกษตร ที่ www.doa.go.th หัวข้อ "ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง" หรือเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางที่www.gprocurement.go.th

สอบราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัสติกคอนกรีตผสมยางพารา สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ กรมวิชาการเกษตร 46.5 KB 08/09/2014 รายละเอียด 21

  สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร แจ้งเรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจ้างปรับปรุงลานจอดรถและสร้างสถานที่ตรวจพืชอนุรักษ์พร้อมห้องน้ำ 

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสำนักคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร 68.82 KB 08/09/2014 รายละเอียด 25

  สำนักวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร มีความประสงค์สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถานที่ของสำนักวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร จำนวน ๑๐ หลัง 
ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ตึกวิจัยวัตถุมีพิษ ในบริเวณเกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๕ กันยายน ถึงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๗ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๕๗๙-๓๕๗๔-๘ , ๐-๒๙๔๐-๕๔๔๒ ในวันและเวลาราชการ และทางเว็บไซต์กรมวิชาการเกษตร ที่ www.doa.go.th หัวข้อ "ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง" หรือเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางที่ www.gprocurement.go.th

สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถานที่ของสำนักวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร 68.82 KB 08/09/2014 รายละเอียด 23

  ศูนย์วิจัยยางบุรีรัมย์ กรมวิชาการเกษตร มีความประสงค์สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงบ้านพักคนงาน จำนวน ๕ ครอบครัว จำนวน ๑ หลัง และปรับปรุงห้องน้ำอาคารสำนักงาน จำนวน ๑ หลัง วงเงิน ๔๕๐,๐๐๐ บาท ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ศูนย์วิจัยยางบุรีรัมย์ ๑๗ หมู่ ๑๕ ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ หรือสอบถามทาง โทรศัพท์หมายเลข ๐ ๔๔๖๖ ๖๐๗๙ ในวันและเวลาราชการ และทางเว็บไซต์กรมวิชาการเกษตร ที่ www.doa.go.th หัวข้อ "ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง" หรือเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางที่ www.gprocurement.go.th

สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงบ้านพักคนงาน ๕ ครอบครัว จำนวน ๑ หลังและปรับปรุงห้องน้ำอาคารสำนักงาน จำนวน ๑ หลัง ศูนย์วิจัยยางบุรีรัมย์ กรมวิชากาเกษตร 368.25 KB 03/09/2014 รายละเอียด 29

  สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร มีความประสงค์สอบราคาซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๕ รายการ วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๑๕ รายการ ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร ในบริเวณเกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๒๕ สิงหาคม ถึงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๗ หรือสอบถามทาง โทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๙๔๐ ๖๓๗๓ ในวันและเวลาราชการ และทางเว็บไซต์กรมวิชาการเกษตร ที่ www.doa.go.th หัวข้อ "ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง" หรือเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางที่ www.gprocurement.go.th

สอบราคาซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๕ รายการ สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษคร 581.9 KB 03/09/2014 รายละเอียด 37

  สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร แจ้งเรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษต 20.2 KB 02/09/2014 รายละเอียด 27

  สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร มีความประสงค์สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมห้องน้ำชาย - หญิง จำนวน ๑ หลัง วงเงิน ๘๐๗,๗๐๐ บาท ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร ในบริเวณเกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๒๕ สิงหาคม ถึงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๗ หรือสอบถามทาง โทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๙๔๐ ๖๓๗๓ ในวันและเวลาราชการ และทางเว็บไซต์กรมวิชาการเกษตร ที่ www.doa.go.th หัวข้อ "ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง" หรือเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางที่ www.gprocurement.go.th

สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมห้องน้ำชาย - หญิง จำนวน ๑ หลัง สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร 936.6 KB 29/08/2014 รายละเอียด 30

  ศูนย์วิจัยยางบุรีรัมย์ กรมวิชาการเกษตร มีความประสงค์สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๑๔ รายการ (๒ กลุ่ม) วงเงิน ๑,๒๔๑,๑๐๐ บาท ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ศูนย์วิจัยยางบุรีรัมย์ ๑๗ หมู่ ๑๕ ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๗ หรือสอบถามทาง โทรศัพท์หมายเลข ๐ ๔๔๖๖ ๖๐๗๙ ในวันและเวลาราชการ และทางเว็บไซต์กรมวิชาการเกษตร ที่ www.doa.go.th หัวข้อ "ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง" หรือเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางที่ www.gprocurement.go.th

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๑๔ รายการ (๒กลุ่ม) ศูนย์วิจัยยางบุรีรัมย์ กรมวิชาการเกษตร 48.44 KB 29/08/2014 รายละเอียด 47

  ตามที่ สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร ได้ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างห้องควบคุมอุณหภูมิเพื่อตรวจสอบคุณภาพ ตามประกาศสอบราคาจ้างเลขที่ ๑๖/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ นั้น สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช ขอประกาศแก้ไขเพิ่มเติม

ประกาศแก้ไขเพิ่มเติมสอบราคาจ้างเหมาสร้างห้องควบคุมอุณหภูมิเพื่อตรวจสอบคุณภาพ สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร 123.16 KB 28/08/2014 รายละเอียด 39

  สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตราฐานสินค้า กรมวิชาการเกษตร มีความประสงค์สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฎืบัติการ สำหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ วงเงิน ๑๔๕,๖๐๐ บาท ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป งานพัสดุ สำนักสำนักพัฒนาและรับรองมาตรฐานพืช (ตึกแปดชั้น) กรมวิชาการเกษตร ในบริเวณเกษตรกลางบางเขน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๒๕ สิงหาคม ถึงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๗ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๙๔๐-๖๓๖๒ ต่อ ๑๑๑๔,๑๑๑๒  ในวันและเวลาราชการ และทางเว็บไซต์กรมวิชาการเกษตร ที่ www.doa.go.th หัวข้อ "ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง" หรือเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางที่ www.gprocurement.go.th

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฎืบัติการ สำหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช กรมวิชาการเกษตร 771.07 KB 27/08/2014 รายละเอียด 44

  ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมจันทบุรี กรมวิชาการเกษตร มีความประสงค์สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมจันทบุรี เลขที่ ๒๗ หมู่ ๑ ตำบลพลับพลา อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ระหว่างวันที่ ๑๙ สิงหาคม ถึงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๙๔๕-๑๒๒๒ ในวันและเวลาราชการ และทางเว็บไซต์กรมวิชาการเกษตร ที่ www.doa.go.th หัวข้อ "ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง" หรือเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางที่ www.gprocurement.go.th

สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน ๑ รายการ ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมจันทบุรี กรมวิชาการเกษตร 273.93 KB 25/08/2014 รายละเอียด 33

  สำนักวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร มีความประสงค์สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ตึกวิจัยวัตถุมีพิษ ในบริเวณเกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๒๑ สิงหาคม ถึงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๗ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๕๗๙-๓๕๗๔-๘ , ๐-๒๙๔๐-๕๔๔๒ ในวันและเวลาราชการ และทางเว็บไซต์กรมวิชาการเกษตร ที่ www.doa.go.th หัวข้อ "ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง" หรือเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางที่ www.gprocurement.go.th

สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ สำนักวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร 390.92 KB 22/08/2014 รายละเอียด 33

  สำนักวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร แจ้งเรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาซื้อแก๊ส จำนวน ๕ รายการ

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสำนักวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร 29.93 KB 22/08/2014 รายละเอียด 23

  สำนักวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร แจ้งเรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานสำหรับใช้ที่อาคารห้องปฎิบัติการวิเคราะห์ปุ๋ย จำนวน ๑๐ รายการ

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสำนักวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร 22.03 KB 22/08/2014 รายละเอียด 30

  สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร มีความประสงค์สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างห้องควบคุมอุณหภูมิเพื่อตรวจสอบคุณภาพ วงเงิน ๗๕๐,๐๐๐ บาท ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร ในบริเวณเกษตรกลางบางเขน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๑๙ สิงหาคม ถึงวันที่ ๑ กันยนยน ๒๕๕๗ หรือสอบถามทาง โทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๕๗๙ ๕๕๘๓ โทรสาร ๐ ๒๙๔๐ ๕๓๙๖ ในวันและเวลาราชการ และทางเว็บไซต์กรมวิชาการเกษตร ที่ www.doa.go.th หัวข้อ "ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง" หรือเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางที่ www.gprocurement.go.th

สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างห้องควบคุมอุณหภูมิเพื่อตรวจสอบคุณภาพ สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร 755.12 KB 22/08/2014 รายละเอียด 49

  สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๑ กรมวิชาการเกษตร มีความประสงค์สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ วงเงิน ๒๓๙,๒๐๐ บาท ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่งานพัสดุ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๑ ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๒๑ สิงหาคม ถึงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๗ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๓-๑๑๔๑๒๑ ต่อ ๗๐๔ ในวันและเวลาราชการ และทางเว็บไซต์กรมวิชาการเกษตร ที่ www.doa.go.th หัวข้อ "ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง" หรือเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางที่ www.gprocurement.go.th

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๑ กรมวิชาการเกษตร 148.34 KB 22/08/2014 รายละเอียด 32

  สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร มีความประสงค์สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช ในบริเวณเกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๒๐ สิงหาคม ถึงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๗ หรือสอบถามทาง โทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๕๗๙ ๗๕๗๗-๘, ๐ ๒๙๔๐ ๕๔๔๒ ในวันและเวลาราชการ และทางเว็บไซต์กรมวิชาการเกษตร ที่ www.doa.go.th หัวข้อ "ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง" หรือเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางที่ www.gprocurement.go.th

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร 294.18 KB 22/08/2014 รายละเอียด 23

  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรบุรีรัมย์ กรมวิชาการเกษตร มีความประสงค์สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลาดยาง วงเงิน ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรบุรีรัมย์ ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งแต่วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ หรือสอบถามทาง โทรศัพท์หมายเลข ๐ ๘ ๑๓๘๙๗๘๗๐ และ ๐ ๔๔๖๖ ๖๐๗๙ ในวันและเวลาราชการ และทางเว็บไซต์กรมวิชาการเกษตร ที่ www.doa.go.th หัวข้อ "ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง" หรือเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางที่ www.gprocurement.go.th

สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยาง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรบุรีรัมย์ กรมวิชาการเกษตร 232.62 KB 22/08/2014 รายละเอียด 21

  สำนักวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร แจ้งเรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๓ เครื่อง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสำนักวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร 22.96 KB 21/08/2014 รายละเอียด 30

  ตามประกาศสำนักวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตรเรื่องการสอบราคาครุภัณฑ์สำนักงาน สำหรับใช้ที่อาคารห้องปฎิบัติการวิเคราะห์ปุ๋ยจำนวน ๑๐ รายการ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เนื่องจากผู้เสนอราคา เสนอรายละเอียดและเงื่อนไขไม่ถูกต้องตามที่ทางราชการกำหนด สำนักวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร จึงยกเลิกประกาศดังกล่าว

ยกเลิกประกาศสอบราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานสำหรับใช้ที่อาคารห้องปฎิบัติการวิเคราะห์ปุ๋ย จำนวน ๑๐ รายการ สำนักวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร 19.18 KB 21/08/2014 รายละเอียด 23