ข่าวจัดซื้อจัดจ้างเรื่อง ขนาดไฟล์ เผยแพร่เมื่อ Hits
  สำนักวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร แจ้งเรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๔ รายการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสำนักวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร 660.17 KB 24/07/2014 รายละเอียด 2
  สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๒ กรมวิชาการเกษตร มีความประสงค์ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่ทำการและบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๓ - ๔ (ตอกเสาเข็ม) ครั้งที่ ๒ วงเงิน ๒,๕๙๒,๓๐๐ บาท ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่งานพัสดุ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ถึงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๕-๓๑๑๓๐๕ ในวันและเวลาราชการ และทางเว็บไซต์กรมวิชาการเกษตร ที่ www.doa.go.th หัวข้อ "ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง" หรือเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางที่ www.gprocurement.go.th
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่ทำการและบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๓ - ๔ (ตอกเสาเข็ม) ครั้งที่ ๒ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๒ กรมวิชาการเกษตร 1.69 MB 24/07/2014 รายละเอียด 2
  สำนักนิติการ กรมวิชาการเกษตร มีความประสงค์ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่กลุ่มบริหารงานทั่วไป สำนักนิติการ (ชั้น ๕) กรมวิชาการเกษตร ตึกกสิกรรม ระหว่างวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ถึงวันที่ ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๕๗ หรือสอบถามทาง โทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๙๔๐-๕๓๙๕ ในวันและเวลาราชการ และทางเว็บไซต์กรมวิชาการเกษตร ที่ www.doa.go.th หัวข้อ "ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง" หรือเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางที่ www.gprocurement.go.th
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ สำนักนิติการ กรมวิชาการเกษตร 448.34 KB 22/07/2014 รายละเอียด 22
  สำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ กรมวิชาการเกษตร มีความประสงค์ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๕ รายการ วงเงิน ๒,๓๐๕,๗๐๐ บาท ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่กลุ่มพัสดุ กองคลัง กรมวิชาการเกษตร ตึกกสิกรรม ในบริเวณเกษตรกลางบางเขน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ถึงวันที่ ๒๕ กรกฏาคม ๒๕๕๗ หรือสอบถามทาง โทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๕๗๙ ๗๕๗๗-๘, ๐ ๒๙๔๐ ๕๔๔๒ ในวันและเวลาราชการ และทางเว็บไซต์กรมวิชาการเกษตร ที่ www.doa.go.th หัวข้อ "ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง" หรือเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางที่ www.gprocurement.go.th
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๕ รายการ สำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ กรมวิชาการเกษตร 2.09 MB 21/07/2014 รายละเอียด 18
  สำนักวืจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร กรมวิชาการเกษตร มีความประสงค์
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๖ รายการ วงเงิน ๒,๓๕๐,๐๐๐ บาท ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่งานพัสดุ สำนักวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร (ตึกแปดชั้น) กรมวิชาการเกษตร ตึกกสิกรรม ในบริเวณเกษตรกลางบางเขน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ถึงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๙๔๐-๖๓๖๒ ต่อ ๑๑๐๓,๑๑๑๙  ในวันและเวลาราชการ และทางเว็บไซต์กรมวิชาการเกษตร ที่ www.doa.go.th หัวข้อ "ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง" หรือเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางที่ www.gprocurement.go.th
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ สำนักวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร กรมวิชาการเกษตร 2.56 MB 22/07/2014 รายละเอียด 9
  ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานี กรมวิชาการเกษตร มีความประสงค์สอบราคาจ้างเหมาบริการใส่ทะลายปาล์มน้ำมันจำนวน ๓ รายการ วงเงิน ๑๖๓,๐๘๐ บาท ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่อาคารอำนวยการ ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ถึงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๗๗๒๕๙-๓๗๖,๐-๗๗ ๒๕๙-๐๔๐  ในวันและเวลาราชการ และทางเว็บไซต์กรมวิชาการเกษตร ที่ www.doa.go.th หัวข้อ "ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง" หรือเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางที่ www.gprocurement.go.th
สอบราคาจ้างเหมาบริการใส่ทะลายเปล่าปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานี ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานี กรมวิชาการเกษตร 1022.9 KB 22/07/2014 รายละเอียด 6
  กองแผนงานและวิชาการ กรมวิชาการเกษตร มีความประสงค์สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ วงเงิน ๒๘๔๘๐๐ บาท ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป กองแผนงานและวิชาการ ชั้น ๓ กรมวิชาการเกษตร ตึกกสิกรรม ในบริเวณเกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ถึงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒ - ๙๔๐๕๔๘๑ ในวันและเวลาราชการ และทางเว็บไซต์กรมวิชาการเกษตร ที่ www.doa.go.th หัวข้อ "ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง" หรือเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางที่ www.gprocurement.go.th
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองแผนงานและวิชาการ กรมวิชาการเกษตร 3.82 MB 22/07/2014 รายละเอียด 7
  สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๒ กรมวิชาการเกษตร มีความประสงค์สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๔ รายการ วงเงิน ๓๘๓๐๐๐ บาท ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่งานพัสดุ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๙ กรกฎาคม ถึงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๕-๓๑๑๓๐๕ ในวันและเวลาราชการ และทางเว็บไซต์กรมวิชาการเกษตร ที่ www.doa.go.th หัวข้อ "ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง" หรือเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางที่ www.gprocurement.go.th
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๔ รายการ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๒ กรมวิชาการเกษตร 213.54 KB 22/07/2014 รายละเอียด 10
  สำนักวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร มีความประสงค์สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานนสำหรับใช้ที่อาคารห้องปฎิบัติการวิเคราะห์ปุ๋ย จำนวน ๑๐ รายการ
ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ตึกวิจัยวัตถุมีพิษ ในบริเวณเกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ถึงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๕๗๙-๓๕๗๔-๘ , ๐-๒๙๔๐-๕๔๔๒ ในวันและเวลาราชการ และทางเว็บไซต์กรมวิชาการเกษตร ที่ www.doa.go.th หัวข้อ "ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง" หรือเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางที่ www.gprocurement.go.th

 
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานสำหรับใช้ที่อาคารห้องปฎิบัติการวิเคราะห์ปุ๋ย จำนวน ๑๐ รายการ สำนักวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร 2.21 MB 22/07/2014 รายละเอียด 9
  สำนักวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร มีความประสงค์สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๓ รายการ
ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ตึกวิจัยวัตถุมีพิษ ในบริเวณเกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ถึงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๕๗๙-๓๕๗๔-๘ , ๐-๒๙๔๐-๕๔๔๒ ในวันและเวลาราชการ และทางเว็บไซต์กรมวิชาการเกษตร ที่ www.doa.go.th หัวข้อ "ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง" หรือเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางที่ www.gprocurement.go.th

 
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๓ รายการ สำนักวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร 1.93 MB 22/07/2014 รายละเอียด 8
  สำนักวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร มีความประสงค์สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ (จอไม่น้อยกว่า ๑๘ นิ้ว) จำนวน ๙ เครื่อ 
ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ตึกวิจัยวัตถุมีพิษ ในบริเวณเกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๑๕ มิถุนายน ถึงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๕๗๙-๓๕๗๔-๘ , ๐-๒๙๔๐-๕๔๔๒ ในวันและเวลาราชการ และทางเว็บไซต์กรมวิชาการเกษตร ที่ www.doa.go.th หัวข้อ "ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง" หรือเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางที่ www.gprocurement.go.th

 
สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒(จอไม่น้อยกว่า ๑๘ นิ้ว) จำนวน ๙ เตรื่อง สำนักวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร 1.86 MB 22/07/2014 รายละเอียด 7
  ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานี กรมวิชาการเกษตร มีความประสงค์สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๗ รายการ วงเงิน ๑,๖๕๙,๐๐๐ บาท ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่อาคารอำนวยการ ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ถึงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๗๗๒๕๙-๓๗๖,๐-๗๗ ๒๕๙-๐๔๐  ในวันและเวลาราชการ และทางเว็บไซต์กรมวิชาการเกษตร ที่ www.doa.go.th หัวข้อ "ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง" หรือเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางที่ www.gprocurement.go.th
สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๗ รายการ ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานี กรมวิชาการเกษตร 1.67 MB 22/07/2014 รายละเอียด 4
  สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร มีความประสงค์สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ คัน  ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช ในบริเวณเกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ถึงวันที่ ๒๑ กรกฏาคม ๒๕๕๗ หรือสอบถามทาง โทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๕๗๙ ๗๕๗๗-๘, ๐ ๒๙๔๐ ๕๔๔๒ ในวันและเวลาราชการ และทางเว็บไซต์กรมวิชาการเกษตร ที่ www.doa.go.th หัวข้อ "ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง" หรือเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางที่ www.gprocurement.go.th
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร 1.72 MB 22/07/2014 รายละเอียด 6

  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง กรมวิชาการเกษตร มีความประสงค์สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบประปา วงเงิน ๑๓๕,๐๐๐ บาท ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ระหว่างวันที่ ๓ กรกฎาคม ถึงวันที่ ๑๕ กรกฏาคม ๒๕๕๗ หรือสอบถามทาง โทรศัพท์หมายเลข ๐-๗๔๘๔-๐๑๓๐ ในวันและเวลาราชการ และทางเว็บไซต์กรมวิชาการเกษตร ที่ www.doa.go.th หัวข้อ "ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง" หรือเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางที่ www.gprocurement.go.th

สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบประปา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง กรมวิชาการเกษตร 164.68 KB 22/07/2014 รายละเอียด 6
  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพังงา กรมวิชาการเกษตร มีความประสงค์สอบราคาจ้างซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ จจำนวน ๒ รายการ วงเงิน ๒๗๕,๐๐๐ บาท ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ห้องงานพัสดุ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพังงา ๕๒ หมู่ที่ ๑ ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา ระหว่างวันที่ ๗ กรกฎาคม ถึงวันที่ ๒๒ กรกฏาคม ๒๕๕๗ หรือสอบถามทาง โทรศัพท์หมายเลข ๐๗๖ ๔๖๑๑๘๐ ในวันและเวลาราชการ และทางเว็บไซต์กรมวิชาการเกษตร ที่ www.doa.go.th หัวข้อ "ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง" หรือเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางที่ www.gprocurement.go.th
สอบราคาจ้างซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ จำนวน ๒ หลัง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพังงา กรมวิชาการเกษตร 1.2 MB 22/07/2014 รายละเอียด 9
  สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร มีความประสงค์สอบราคาซ่อมแซมห้องประชุม ชั้น ๒,๓ กรมวิชาการเกษตร วงเงิน ๘๐๐,๐๐ บาท ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร ในบริเวณเกษตรกลางบางเขน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๗ กรกฎาคม ถึงวันที่ ๒๒ กรกฏาคม ๒๕๕๗ หรือสอบถามทาง โทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๕๗๙ ๕๕๘๓ โทรสาร ๐ ๒๙๔๐ ๕๓๙๖ ในวันและเวลาราชการ และทางเว็บไซต์กรมวิชาการเกษตร ที่ www.doa.go.th หัวข้อ "ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง" หรือเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางที่ www.gprocurement.go.th
สอบราคาซ่อมแซมห้องประชุม ชั้น ๒,๓ สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพิช กรมวิชาการเกษตร 759.6 KB 22/07/2014 รายละเอียด 12
  สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร มีความประสงค์สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฎิบัติการอาคารศูนย์วินิจฉัยศัตรูพืชกักกัน จำนวน ๑๑ รายการ ๑,๕๕๘,๕๘๙ บาท ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช ระหว่างวันที่ ๗ กรกฎาคม ถึงวันที่ ๒๒ กรกฏาคม ๒๕๕๗ หรือสอบถามทาง โทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๕๗๙ ๕๕๘๓ โทรสาร ๐ ๒๙๔๐ ๔๓๙๖ ในวันและเวลาราชการ และทางเว็บไซต์กรมวิชาการเกษตร ที่ www.doa.go.th หัวข้อ "ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง" หรือเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางที่ www.gprocurement.go.th
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฎิบัติการอาคารศูนย์วินิจฉัยศัตรูพิชกักกัน จำนวน ๑๑ รายการ สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร 6.21 MB 22/07/2014 รายละเอียด 12
   ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร กรมวิชาการเกษตร แจ้งเรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๑๘ รายการ 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ กรมวิชาการเกษตร 26.5 KB 22/07/2014 รายละเอียด 6
  สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๒ กรมวิชาการเกษตร มีความประสงค์สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานอาคารปฎิบัติการวิเคราะห์ปุ๋ยหลังใหม่ จำนวน ๓ รายการ วงเงิน ๓,๒๒๔,๓๐๐ บาท ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่งานพัสดุ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๗ กรกฎาคม ถึงวันที่ ๒๓กรกฎาคม ๒๕๕๗ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๕-๓๑๑๓๐๕ ในวันและเวลาราชการ และทางเว็บไซต์กรมวิชาการเกษตร ที่ www.doa.go.th หัวข้อ "ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง" หรือเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางที่ www.gprocurement.go.th
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานอาคารปฎิบัติการวิเคราะห์ปุ๋ยหลังใหม่ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๒ กรมวิชาการเกษตร 1.38 MB 21/07/2014 รายละเอียด 7
  สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษรเขตที่ ๘ กรมวิชาการเกษตร มีความประสงค์สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ จำนวน ๑๓ หลัง ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่งานพัสดุ กลุ่มประสานและบริหารนโยบาย สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๘ ระหว่างวันที่ ๗ กรกฎาคม ถึงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๗๔๔๔-๕๙๐๕-๖  ในวันและเวลาราชการ และทางเว็บไซต์กรมวิชาการเกษตร ที่ www.doa.go.th หัวข้อ "ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง" หรือเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางที่ www.gprocurement.go.th
สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ จำนวน ๑๓ หลัง สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๘ กรมวิชาการเกษตร 471.23 KB 20/07/2014 รายละเอียด 8
  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพังงา กรมวิชาการเกษตร มีความประสงค์ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๒ รายการ ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ห้องงานพัสดุ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพังงา ๕๒ หมู่ที่ ๑ ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา ระหว่างวันที่ ๒๓ มิถุนายน ถึงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๗๖-๔๖๑๑๘๐ ในวันและเวลาราชการ และทางเว็บไซต์กรมวิชาการเกษตร ที่ www.doa.go.th หัวข้อ "ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง" หรือเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางwww.gprocurement.go.th
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์จำนวน ๒ รายการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพังงา กรมวิชาการเกษตร 139.43 KB 20/07/2014 รายละเอียด 11
 ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร กรมวิชาการเกษตร แจ้งเรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร กรมวิชาการเกษตร 77.85 KB 20/07/2014 รายละเอียด 11
  ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานี กรมวิชาการเกษตร มีความประสงค์ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๘ รายการ วงเงิน ๑,๗๖๐,๐๐๐ บาท ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่อาคารอำนวยการ ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ ๒ กรกฎาคม ถึงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๗๗๒๕๙-๓๗๖,๐-๗๗ ๒๕๙-๐๔๐  ในวันและเวลาราชการ และทางเว็บไซต์กรมวิชาการเกษตร ที่ www.doa.go.th หัวข้อ "ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง" หรือเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางที่ www.gprocurement.go.th
ประกวดราคาการซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ๘ รายการ (ครั้งที่ ๒) ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานี กรมวิชาการเกษตร 731.69 KB 20/07/2014 รายละเอียด 10
  สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร มีความประสงค์สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้วและป้ายพร้อมประตูสำหรับอาคารปฎิัติการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชและอาคารศูนย์ตรวจวินิจฉัยศัตรูพืชกักกัน วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐  บาท  ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร ตึกรจักรทอง ในบริเวณเกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๓๐ มิถุนายน ถึงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๕๗๙-๕๕๘๓ ในวันและเวลาราชการ และทางเว็บไซต์กรมวิชาการเกษตร ที่ www.doa.go.th หัวข้อ "ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง" หรือเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางที่ www.gprocurement.go.th
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้วและป้ายพร้อมประตูสำหรับอาคารปฎิบัติการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชและอาคารศูนย์ตรวจวินิจฉัยศัตรูพืชกักกัน สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร 519.62 KB 20/07/2014 รายละเอียด 16
  สำนักวืจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร กรมวิชาการเกษตร มีความประสงค์
สอบราคาซื้อเครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง (Spectrophotometer) ชนิดลำแสงคู่ จำนวน ๑ เครื่อง วงเงิน ๒๒๐,๐๐๐ บาท ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่งานพัสดุ สำนักวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร (ตึกแปดชั้น) กรมวิชาการเกษตร ตึกกสิกรรม ในบริเวณเกษตรกลางบางเขน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๑ กรกฎาคม ถึงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๙๔๐-๖๓๖๒ ต่อ ๑๑๐๓,๑๑๑๙  ในวันและเวลาราชการ และทางเว็บไซต์กรมวิชาการเกษตร ที่ www.doa.go.th หัวข้อ "ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง" หรือเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางที่ www.gprocurement.go.th
สอบราคาซื้อเครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสงชนิดลำแสงคู่ (สเปกโตรโฟโตมิเตอร์) ชนิดลำแสงคู่ สำนักวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร กรมวิชาการเกษตร 603.22 KB 02/07/2014 รายละเอียด 10
 ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ กรมวิชาการเกษตร มีความประสงค์สอบราคาซื้อวัสดุซ่อมแซมครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้าง จำนวน ๓ หลัง จำนวน ๑๒ รายการ วงเงิน ๓๕๑,๒๙๑.๗๐ บาท ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ งานพัสดุศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ ในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ ถึง ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๕-๘๑๔๕๘๑ วันและเวลาราชการ และทางเว็บไซต์กรมวิชาการเกษตร ที่ www.doa.go.th หัวข้อ "ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง" หรือเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางที่www.gprocurement.go.th
สอบราคาซื้อวัสดุซ่อมแซมครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้าง จำนวน ๓ หลัง ๑๒ รายการ ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ กรมวิชาการเกษตร 53.9 KB 02/07/2014 รายละเอียด 8
  กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความประสงค์ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบห้องสะอาด จำนวน ๒ ชุด (ครั้งที่ ๒) วงเงิน ๒,๕๐๐,๐๐๐บาท ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่กลุ่มพัสดุ กองคลัง กรมวิชาการเกษตร ตึกกสิกรรม ในบริเวณเกษตรกลางบางเขน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๒๖ มิถุนายน ถึงวันที่ ๔ กรกฏาคม ๒๕๕๗ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๕๗๙ ๗๕๗๗-๘, ๐ ๒๙๔๐ ๕๔๔๒ ในวันและเวลาราชการ และทางเว็บไซต์กรมวิชาการเกษตร ที่ www.doa.go.th หัวข้อ "ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง" หรือเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางที่ www.gprocurement.go.th
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบห้องสะอาด จำนวน ๒ ชุด (ครั้งที่ ๒) กรมวิชาการเกษตร กรทรวงเกษตรและสหกรณ์ 4.1 MB 30/06/2014 รายละเอียด 22
  สถาบันวิจัยยาง ดำเนินการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุดและเศษวัสดุที่เหลือจากการใช้งาน จำนวน ๖๔ รายการ 
ประกาศขายทอดตลาด สถาบันวิจัยยาง 304.56 KB 27/06/2014 รายละเอียด 94
  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุทัยธานี กรมวิชาการเกษตร มีความประสงค์สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ วงเงิน ๒๘๔,๐๐๐ บาท ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุทัยธานี ๓๗๑/๑๐-๑๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลลานสัก อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ระหว่างวันที่ ๒๗ มิถุนายน ถึงวันที่ ๑๗ กรกฏาคม ๒๕๕๗ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๖-๕๓๗๔๑๕ ในวันและเวลาราชการ และทางเว็บไซต์กรมวิชาการเกษตร ที่ www.doa.go.th หัวข้อ "ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง" หรือเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางที่ www.gprocurement.go.th

 


สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุทัยธานี กรมวิชาการเกษตร 103.16 KB 01/07/2014 รายละเอียด 44
  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุทัยธานี กรมวิชาการเกษตร มีความประสงค์สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วัสดุการเกษตร ๒๔ วงเงิน ๒๘๑,๓๕๐ บาท ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุทัยธานี ๓๗๑/๑๐-๑๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลลานสัก อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ระหว่างวันที่ ๒๗ มิถุนายน ถึงวันที่ ๑๗ กรกฏาคม ๒๕๕๗ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๖-๕๓๗๔๑๕ ในวันและเวลาราชการ และทางเว็บไซต์กรมวิชาการเกษตร ที่ www.doa.go.th หัวข้อ "ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง" หรือเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางที่ www.gprocurement.go.th


สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุทัยธานี กรมวิชาการเกษตร 168.86 KB 02/07/2014 รายละเอียด 46