ประชาสัมพันธ์
เรื่อง ขนาดไฟล์ เผยแพร่เมื่อ Hits
  ตามที่กรมวิชาการเกษตร โดยศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยแม้โจ้ กำหนดดำเนินการจัดประชุมวิชาการพืชไร่วงศ์ถั่วแห่งชาตื ครั้งที่ ๕ ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรม ทีค การ์เด้น สปา รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย 
การประชุมวิชาการพืชไร่วงศ์ถั่วแห่งชาติ ครั้งทีื ๕ 148.44 KB 19/08/2015 รายละเอียด 28
  เนื่องจากขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม จำนวน ๔๒๐ รายแล้ว ซึ่งเกินเป้าหมายที่กำหนด และไม่สามารถรับเพิ่มเติมได้อีก หากยังมีผู้สมัครท่านใดที่ยังโอนเงินและส่งเอกสารการสมัครมา หลังจาก ๔๒๐ รายนี้ ท่านจะไม่ได้เข้าร่วมอบรม และต้องติดต่อขอรับเงินคืนจากโรงแรมด้วยตนเอง
ปิดรับสมัครฝึกอบรมหลักสูตร ผู้ประกอบการวัตถุอันตราย รายละเอียด 944
  สำนักวิจัยแและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๔ แจ้งเรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมิน ฯ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ และตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ ฯ ครั้งที่ ๑ และ กำหนดวัน เวลา สถานที่ใช้ในการประเมิน ฯ ของ สวพ. ๔ 420.44 KB 29/06/2015 รายละเอียด 835
  สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย (สถาบัน AIT) เสนอทุนอุดหนุนการศึกษารัฐบาลไทย (RTG Fellowship) ให้แก่บุคลากรของหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ 
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย (สถาบัน AIT) เสนอทุนอุดหนุนการศึกษารัฐบาลไทย (RTG Fellowship) 65.49 KB 12/05/2015 รายละเอียด 218
  ตามที่คณะกรรมการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน ได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการ คัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่่น ดำเนินการคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างประจำของทุกส่วนราชการที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ ซึ่งทางกรมวิชาเกษตรผู้ที่ผ่านการคัดเลือก ๓ ราย
ผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๘ 48.25 KB 03/04/2015 รายละเอียด 298
  บทสรุปผู้บริหาร ราชินีแห่งผลไม้ (Queen of the Fruit) 
บทสรุปผู้บริหารเรื่อง ราชินีแห่งผลไม้ (Queen of the Fruit) 521.91 KB 14/03/2015 รายละเอียด 390
  กรมวิชาการเกษตร ห้องปฎิบัติการตรวจวิเคราะห์พืชและจุลินทรีย์ดัดแปรพันธุกรรม ประกาศรับสมัครงาน "พนักงานจ้างเหมา" 
กรมวิชาการเกษตร ประกาศรับสมัครงาน 37.36 KB 19/02/2015 รายละเอียด 1755
  สำนักงานประสานงานโครงการ Universal Exhibition 2015 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และสหกรณ์ ร่วมมือนำข้อมูลโครงการสรรหาและคัดเลือกบุคคลากรภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมปฎิบัติงานประจำอาคารแสดงประเทศไทยในงาน Expo Milano 2015
โครงการสรรหาและคัดเลือกบุคคลากรภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 132.64 KB 20/01/2015 รายละเอียด 520
  สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร แจ้งเรื่อง ขยายเวลาการส่งออกมังคุดไปสาธารณรัฐเกาหลี ปี ๒๕๕๘ พร้อมใบคำร้องแสดงความจำนงเข้าร่วม "โครงการส่งออกมังคุดไปสาธารณรัฐเกาหลี"
ขยายเวลาการรับสมัครเข้าร่วมโครงการส่งออกผลมังคุดไปสาธารณรัฐเกาหลี ปี ๒๕๕๘ 101.96 KB 05/01/2015 รายละเอียด 302