ประชาสัมพันธ์
เรื่อง เผยแพร่เมื่อ Hits
  กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร กลุ่มวิจัยปฐพีวิทยา แจ้งเรื่อง กำหนดราคาจำหน่ายปุ่ยชีวภาพโรโซเบียม พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๒) 
กำหนดราคาจำหน่ายปุ่ยชีวภาพไรโซเบียม พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๒) กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร 08/01/2016 ดาว์นโหลด 142
  สำนักงาน ก.พ.ร. แจ้งเรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการเพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ ๑๐ ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดหรือสอบถามข้อมูลเพื่มเติมได้ที่ สำนักงาน ก.พ.ร. หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒๓๕๖ ๙๙๙๙ ต่อ ๘๘๓๘, ๘๘๔๒ และ ๙๙๓๗ http://www.opdc.go.th
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลและข้าราชการเพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ ๑๐ 09/12/2015 ดาว์นโหลด 287
  สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร และสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๑-๘ ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตร "ผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร" รุ่นที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๙ 
การจัดการฝึกอบรมและการเปิดรับสมัครฝึกอบรมหลักสูตร 08/12/2015 ดาว์นโหลด 2253
  การถ่ายโอนภารกิจให้ภาครัฐและเอกชนร่วมดำเนินการ (งานพ.ร.บ. วัตถุอันตราย) ในด้านการตรวจวิเคราะห์สารออกฤทธิ์และคุณสมบัติทางกายภาพในผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายทางการเกษตรสูตรต่างๆ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) บริษัทที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการฯ ส่งหนังสือตอบกลับไปที่ผู้อำนวยการกองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร
การถ่ายโอนภารกิจงาน พ.ร.บ. วัตถุอันตรายที่ให้ภาครัฐและเอกชนร่วมดำเนินการ 05/11/2015 ดาว์นโหลด 327
  สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช แจ้งเรื่อง การส่งออกมะม่วงและมังคุดผลสดไปสาธารณรัฐเกาหลี ปี ๒๕๕๙ 
การส่งออกมะม่วงและมังคุดผลสดไปสาธารณรัฐเกาหลีปี ๒๕๕๙ 28/10/2015 ดาว์นโหลด 448