ประชาสัมพันธ์
เรื่อง ขนาดไฟล์ เผยแพร่เมื่อ Hits
newlight  สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตร "ผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร" รุ่นที่ 1 
เปิดรับสมัครเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร "ผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตต" รุ่นที่ 1 422.08 KB 21/05/2015 รายละเอียด 695
  สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย (สถาบัน AIT) เสนอทุนอุดหนุนการศึกษารัฐบาลไทย (RTG Fellowship) ให้แก่บุคลากรของหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ 
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย (สถาบัน AIT) เสนอทุนอุดหนุนการศึกษารัฐบาลไทย (RTG Fellowship) 65.49 KB 12/05/2015 รายละเอียด 56
  ตามที่คณะกรรมการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน ได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการ คัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่่น ดำเนินการคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างประจำของทุกส่วนราชการที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ ซึ่งทางกรมวิชาเกษตรผู้ที่ผ่านการคัดเลือก ๓ ราย
ผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๘ 48.25 KB 03/04/2015 รายละเอียด 131
  บทสรุปผู้บริหาร ราชินีแห่งผลไม้ (Queen of the Fruit) 
บทสรุปผู้บริหารเรื่อง ราชินีแห่งผลไม้ (Queen of the Fruit) 521.91 KB 14/03/2015 รายละเอียด 186
  กรมวิชาการเกษตร ห้องปฎิบัติการตรวจวิเคราะห์พืชและจุลินทรีย์ดัดแปรพันธุกรรม ประกาศรับสมัครงาน "พนักงานจ้างเหมา" 
กรมวิชาการเกษตร ประกาศรับสมัครงาน 37.36 KB 19/02/2015 รายละเอียด 881
  สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตร "ผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร" รุ่นที่ ๒ 
อบรมหลักสูตรผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร รุ่นที่ ๒ 261.33 KB 13/02/2015 รายละเอียด 2784
  สำนักงานประสานงานโครงการ Universal Exhibition 2015 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และสหกรณ์ ร่วมมือนำข้อมูลโครงการสรรหาและคัดเลือกบุคคลากรภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมปฎิบัติงานประจำอาคารแสดงประเทศไทยในงาน Expo Milano 2015
โครงการสรรหาและคัดเลือกบุคคลากรภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 132.64 KB 20/01/2015 รายละเอียด 352
 สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตร "ผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร" รุ่นที่ ๑
อบรมหลักสูตรผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร รุ่นที่ ๑ 202.9 KB 05/01/2015 รายละเอียด 3375
  สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร แจ้งเรื่อง ขยายเวลาการส่งออกมังคุดไปสาธารณรัฐเกาหลี ปี ๒๕๕๘ พร้อมใบคำร้องแสดงความจำนงเข้าร่วม "โครงการส่งออกมังคุดไปสาธารณรัฐเกาหลี"
ขยายเวลาการรับสมัครเข้าร่วมโครงการส่งออกผลมังคุดไปสาธารณรัฐเกาหลี ปี ๒๕๕๘ 101.96 KB 05/01/2015 รายละเอียด 216

   สารโพแทสเซียมคลอเรตเป็นวัตถุอันตรายชนิดระเบิด ตามพรบ.ยุทธภัณฑ์ ปี พ.ศ.2530 กำหนดให้การผลิต นำเข้า และมีไว้ในครอบครองจำเป็นต้องขออนุญาตจากกระทรวงกลาโหม เกษตรกรจึงต้องระมัดระวังเป็นพิเศษในการใช้สารโพแทสเซียมคลอเรตชักนำให้ลำไยออกดอก เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายต่อคนและชุมชน

การใช้สารโพแทสเซียมคลอเรตอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย 775.32 KB 15/12/2014 รายละเอียด 221

  สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร แจ้งเรื่อง การส่งออกมะม่วงอบไอน้ำไปสาธารณรัฐเกาหลี ปี ๒๕๕๘ พร้อมใบคำร้องแสดงความจำนงเข้าร่วม "โครงการส่งออกมะม่วงอบไอน้ำ ไปสาธารณรัฐเกาหลี"

การส่งออกมะม่วงอบไอน้ำไปสาธารณรัฐเกาหลี ปี ๒๕๕๘ 124.54 KB 03/12/2014 รายละเอียด 212

  มหาวิทยาลัยแม้โจ้  ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและนำเสอนผลงานวิชาการระดับชาติ "หนึ่งทศวรรษการพัฒนาภูมิสังคม อย่างยั่งยืนตามรอยพ่อ เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี" ในวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๗ ณ เชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต จังหวัดเชียงใหม่  รายละเอียด

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ 723.17 KB 11/11/2014 รายละเอียด 89
  สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตร "ผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร" ปี ๒๕๕๗  รุ่น ๓
อบรมหลักสูตรผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร ๓/๒๕๕๗ 1.17 MB 09/06/2014 รายละเอียด 4350

  สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร แจ้งเรื่อง การส่งออกมังคุดไปสาธารณรัฐเกาหลี ปี ๒๕๕๘ พร้อมใบคำร้องแสดงความจำนงเข้าร่วม "โครงการส่งออกมะม่วงอบไอน้ำ ไปสาธารณรัฐเกาหลี"

การส่งออกมะม่วงอบไอน้ำไปสาธารณรัฐเกาหลี ปี ๒๕๕๘ 75.92 KB 07/11/2014 รายละเอียด 169

  สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร แจ้งเรื่อง การส่งออกมังคุดไปสาธารณรัฐเกาหลี ปี ๒๕๕๘ พร้อมใบคำร้องแสดงความจำนงเข้าร่วม "โครงการส่งออกมังคุดไปสาธารณรัฐเกาหลี"

การส่งออกมังคุดไปสาธารณรัฐเกาหลี ปี ๒๕๕๘ 91.72 KB 07/11/2014 รายละเอียด 134

  ศูนย์สารสนเทศ กรมวิชาการเกษตร จะดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตร Microsoft Excel จำนวน ๔ รุ่น ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น ๓ อาคารศูนย์ปฎิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมวิชาการเกษตร ผู้ที่สนใจให้กรอกใบสมัครส่งกลับศูนย์สารสนเทศ ภายในวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 

การฝึกอบรมหลักสูตร Microsoft Excel จำนวน ๔ รุ่น 84.13 KB 05/11/2014 รายละเอียด 206
  สำนักงานพักฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) รับสมัครทุนนำเสนอผลลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ ประจำปี ๒๕๕๗
การเปิดรับสมัครทุนนำเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ ประจำปี ๒๕๕๗ 593.41 KB 23/06/2014 รายละเอียด 296

        กรมวิชาการเกษตรได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการนานาชาติ International Working Conference on Stored Product Protection ครั้งที่ 11 โดยร่วมกับสมาคมกีฏและสัตววิทยาแห่งประเทศไทย และสมาคมนักโรคพืชแห่งประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันกำจัดศัตรูผลิตผลเกษตรหลังการเก็บเกี่ยว ประกอบด้วยผลงานวิจัยด้านกีฏวิทยา โรคพืชหลังการเก็บเกี่ยว สารพิษจากเชื้อรา การใช้สารรมในการกักกันศัตรูพืช อาหารปลอดภัย วิศวกรรมเกษตรในการกำจัดศัตรูผลิตผลเกษตรในโรงเก็บ การประชุมจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 – 28 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ ติดตามรายละเอียดที่ www.iwcspp2014.com

ประชุมวิชาการนานาชาติการป้องกันกำจัดศัตรูผลิตผลเกษตรหลังการเก็บเกี่ยว ครั้งที่ ๑๑ 746.35 KB 05/03/2014 รายละเอียด 535
  กองการเจ้าหน้าที่  ประชาสัมพันธ์ข่าวสารกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ  เพื่อให้ข้าราชการ สมาชิก กบข.และผู้สนใจทราบข้อมูลเกี่ยวกับสมาชิก กบข.ภาคสมัครใจ หรือเลือกรับบำเหน็จบำนาญสูตรเดิม
ข่าวสาร กบข. 69.26 KB 05/11/2013 รายละเอียด 794
  กรมส่งเสริมการเกษตร ขอแจ้งความก้าวหน้าของการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖
ความก้าวหน้าของการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน 424.81 KB 17/03/2014 รายละเอียด 545

  ตามประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่องการพิจารณาคัดเลือกผู้ประสานงาน (Cooperator) ในโครงการตรวจสอบผลไม้ก่อนการส่งออก (Preclearance Program) ไทย-สหรัฐอเมริกา พ.ศ. ๒๕๕๗ บัดนี้ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกได้ทราบ ได้แก่ บริษัท อกริ แอคทีฟ จำกัด

ผลการคัดเลือกผู้ประสานงาน (Cooperator) ในโครงการตรวจสอบผลไม้ก่อนการส่งออก (Preclearance Program) ไทย-สหรัฐอเมริกา 26.35 KB 15/09/2014 รายละเอียด 200

hot22  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอความร่วมมือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดินให้หน่วยงานทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และรัฐวิสาหกิจในสังกัดทราบ หากหน่วยงานใดพิจารณาแล้วเห็นว่ามีบุคคลผู้มีผลงานโดดเด่่น สมควรได้รับการเชิดชูเกียรติเป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดินในสาขาต่างๆ สามารถส่งรายชื่อและผลงานให้กับคณะทำงานสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดินระดับจังหวัด หรือกรุงเทพมหานครในท้องที่ที่บุคคลนั้นมีภูมิลำเนาอยู่ เพื่อพิจารณาและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๕๗

การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๕๘ 243.11 KB 21/11/2014 รายละเอียด 131
  กรมวิชาการเกษตร ประกาศ เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกผู้ประสานงาน (Cooperator) ในโครงการตรวจสอบผลไม้ฉายรังสีก่อนการส่งออก (Preclearance) ไทย - สหรัฐอเมริกา พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยให้นิติบุคคลที่สนใจยื่นเอกสารสมัครเป็นผู้ประสานงานโครงการระหว่างวันที่ ๒๘ กรกฎาคม - ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ กลุ่มงานกำจัดศัตรูพืชกักกัน สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร
การพิจารณาคัดเลือกผู้ประสานงาน (Cooperator) ในโครงการตรวจสอบผลไม้ฉายรังสีก่อนการส่งออก (Preclearance Program) ไทย - สหรัฐอเมริกา 177.29 KB 13/08/2014 รายละเอียด 198