ประชาสัมพันธ์
เรื่อง ขนาดไฟล์ เผยแพร่เมื่อ Hits

  ตามประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่องการพิจารณาคัดเลือกผู้ประสานงาน (Cooperator) ในโครงการตรวจสอบผลไม้ก่อนการส่งออก (Preclearance Program) ไทย-สหรัฐอเมริกา พ.ศ. ๒๕๕๗ บัดนี้ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกได้ทราบ ได้แก่ บริษัท อกริ แอคทีฟ จำกัด

ผลการคัดเลือกผู้ประสานงาน (Cooperator) ในโครงการตรวจสอบผลไม้ก่อนการส่งออก (Preclearance Program) ไทย-สหรัฐอเมริกา 26.35 KB 15/09/2014 รายละเอียด 77
  กรมวิชาการเกษตร ประกาศ เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกผู้ประสานงาน (Cooperator) ในโครงการตรวจสอบผลไม้ฉายรังสีก่อนการส่งออก (Preclearance) ไทย - สหรัฐอเมริกา พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยให้นิติบุคคลที่สนใจยื่นเอกสารสมัครเป็นผู้ประสานงานโครงการระหว่างวันที่ ๒๘ กรกฎาคม - ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ กลุ่มงานกำจัดศัตรูพืชกักกัน สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร
การพิจารณาคัดเลือกผู้ประสานงาน (Cooperator) ในโครงการตรวจสอบผลไม้ฉายรังสีก่อนการส่งออก (Preclearance Program) ไทย - สหรัฐอเมริกา 177.29 KB 13/08/2014 รายละเอียด 106
  สำนักงานพักฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) รับสมัครทุนนำเสนอผลลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ ประจำปี ๒๕๕๗
การเปิดรับสมัครทุนนำเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ ประจำปี ๒๕๕๗ 593.41 KB 23/06/2014 รายละเอียด 167
  สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตร "ผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร" ปี ๒๕๕๗  รุ่น ๓
อบรมหลักสูตรผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร ๓/๒๕๕๗ 1.17 MB 09/06/2014 รายละเอียด 2877

  สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๔ ขอประกาศกรมวิชาการเกษตรเรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน ฯ ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเกษตร และ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์ 

รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ ฯ ครั้งที่ ๑ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินฯ ในตำแหน่ง 850.27 KB 03/06/2014 รายละเอียด 553
  ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๑ หมวด ๒ ข้อ ๑๓ ให้หน่วยงานตรวจสอบภายในกำหนดกฎบัตรไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เสนอหัวหน้าส่วนราชการเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและเผยแพร่หน่วยรับตรวจทราบ
ทบทวนกฎบัตรการตรวจภายใน 1.78 MB 28/05/2014 รายละเอียด 95
  สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๔ ขอประกาศกรมวิชาการเกษตรเรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน ฯ ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเกษตร และ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์ 
รายชื่อผู้สมัครและกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเกษตร และตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์ 839.82 KB 26/05/2014 รายละเอียด 273
  กรมส่งเสริมการเกษตร ขอแจ้งความก้าวหน้าของการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖
ความก้าวหน้าของการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน 424.81 KB 17/03/2014 รายละเอียด 453
  ผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๖ ของกรมวิชาการเกษตร
ผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๖ 153.82 KB 24/03/2014 รายละเอียด 668

        กรมวิชาการเกษตรได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการนานาชาติ International Working Conference on Stored Product Protection ครั้งที่ 11 โดยร่วมกับสมาคมกีฏและสัตววิทยาแห่งประเทศไทย และสมาคมนักโรคพืชแห่งประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันกำจัดศัตรูผลิตผลเกษตรหลังการเก็บเกี่ยว ประกอบด้วยผลงานวิจัยด้านกีฏวิทยา โรคพืชหลังการเก็บเกี่ยว สารพิษจากเชื้อรา การใช้สารรมในการกักกันศัตรูพืช อาหารปลอดภัย วิศวกรรมเกษตรในการกำจัดศัตรูผลิตผลเกษตรในโรงเก็บ การประชุมจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 – 28 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ ติดตามรายละเอียดที่ www.iwcspp2014.com

ประชุมวิชาการนานาชาติการป้องกันกำจัดศัตรูผลิตผลเกษตรหลังการเก็บเกี่ยว ครั้งที่ ๑๑ 746.35 KB 05/03/2014 รายละเอียด 415
  สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตร "ผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร" ปี ๒๕๕๗  
อบรมหลักสูตรผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร ๑/๒๕๕๗ 1.16 MB 16/01/2014 รายละเอียด 5437
  สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตร "ผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร" รุ่น ๒ ปี ๒๕๕๗

อบรมหลักสูตรผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร ๒/๒๕๕๗ 876.03 KB 26/02/2014 รายละเอียด 2977
  สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จำกัด (สอ.กวก.) เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ อัตรา ระหว่างวันที่ ๑๕ มกราคม - ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ 
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ จำนวน ๑ อัตรา 142.15 KB 15/01/2014 รายละเอียด 893
  กองทุนฯ มีสิทธิพิเศษแก่ผู้ที่เข้าร่วมโครงการรณรงค์ชำระหนี้ ระหว่างวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ โดยผู้ที่ไม่ค้างชำระแต่มาชำระหนี้ปิดบัญชี จะได้รับการลดหย่อนหนี้ร้อยละ ๓.๕ ของเงินต้นและสำหรับผู้ที่กู้ค้างชำระที่มาชำระหนี้ให้เป็นปรกติจะได้รับส่วนลดค่าปรับร้อยละ ๑๐๐ หากชำระปิดบัญชีจะได้ลดค่าปรับร้อย ๑๐๐ พร้อมทั้งส่วนลดดอกเบี้ยร้อยละ ๕๐
โครงการรณรงค์ชำระหนี้ กองทุน กยศ 455.01 KB 04/12/2013 รายละเอียด 558
   "กรมวิชาการเกษตร ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทำหนังสือ มิติใหม่ ๔๑ ปีกรมวิชาการเกษตร ของวารสารเปิดโลกธุรกิจ สำนักพิมพ์ ทยิดา แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด และได้แจ้งให้วารสารดังกล่าวระงับการจัดทำหนังสือดังกล่าวแล้ว จึงขอประกาศให้บริษัท ห้างร้านที่ได้รับการติดต่อขอรับการสนับหนุนจากวารสารดังกล่าวทราบโดยทั่วกัน" รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา
กรมวิชาการเกษตรไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทำหนังสือ มิติใหม่ ๔๑ ปีกรมวิชาการเกษตร ของวารสารเปิดโลกธรกิจ 688.83 KB 20/11/2013 รายละเอียด 670
  กองการเจ้าหน้าที่  ประชาสัมพันธ์ข่าวสารกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ  เพื่อให้ข้าราชการ สมาชิก กบข.และผู้สนใจทราบข้อมูลเกี่ยวกับสมาชิก กบข.ภาคสมัครใจ หรือเลือกรับบำเหน็จบำนาญสูตรเดิม
ข่าวสาร กบข. 69.26 KB 05/11/2013 รายละเอียด 685
  สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จำกัด แจ้งว่า ต้องการสรรหาบริษัทประกันภัย เพื่อจัดทำกรมธรรม์ประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุกลุ่ม จึงขอเชิญบริษัทเข้าร่วมรับฟังคำชี้แจงและซักถาม ในวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคาร สอ.กวก. รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อโทร. ๐-๒๙๔๐-๕๐๘๘-๘๙
สอ.กวก. ขอเชิญเข้าร่วมการเสนอราคาการประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุกลุ่ม 3.28 MB 19/09/2013 รายละเอียด 499
  องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 
การรับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 392.96 KB 05/09/2013 รายละเอียด 701

  กรมส่งเสริมการเกษตรขอแจ้งความก้าวหน้าของการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ ปรากฎว่ามีวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับอนุมัติการจดทะเบียนแล้วทั่วประเทศ ๗๑,๖๙๘ แห่ง

ความก้าวหน้าของการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน 1000.18 KB 02/08/2013 รายละเอียด 704