การพัฒนาระบบราชการเรื่อง ขนาดไฟล์ เผยแพร่เมื่อ Hits

  แผนปฎิบัติราชการ ๔ ปี กรมวิชาการเกษตร (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๘) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗

แผนปฎิบัติราชการ ๔ ปี กรมวิชาการเกษตร (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๘) ปี ๒๕๕๗ 281.96 KB 10/02/2014 รายละเอียด 3251

แนวทางการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖

แนวทางการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 2.17 MB 15/11/2013 รายละเอียด 629
รายงานต้นทุนผลผลิตของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 1.01 MB 11/09/2013 รายละเอียด 282
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการกรมวิชาการเกษตร ปี ๒๕๕๖ รอบ ๖ เดือน (คะแนนประเมินตนเอง) 1.56 MB 06/08/2013 รายละเอียด 495
ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ 50.06 KB 13/11/2012 รายละเอียด 476
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน กรมวิชาการเกษตร 620.96 KB 19/11/2012 รายละเอียด 767
   อาศัยบทบัญญัติตามกฏหมาย หน่วยงานของรัฐต้องจัดทําประกาศแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ เพื่อให้การดําเนินการใดๆ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์กับหน่วยงานของรัฐหรือโดยหน่วยงานของรัฐมีความมั่นคงปลอดภัยและเชื่อถือได้ อธิบดีกรมวิชาการเกษตรจึงออกประกาศนี้
แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ 209.29 KB 20/10/2010 รายละเอียด 1102