การพัฒนาระบบราชการเรื่อง ขนาดไฟล์ เผยแพร่เมื่อ Hits

  i-new แผนปฎิบัติราชการ ๔ ปี กรมวิชาการเกษตร (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๘) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘

แผนปฎิบัติราชการ ๔ ปี กรมวิชาการเกษตร (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๘) ปี ๒๕๕๘ 4.76 MB 06/01/2015 รายละเอียด 3625
  ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๑ หมวด ๒ ข้อ ๑๓ ให้หน่วยงานตรวจสอบภายในกำหนดกฎบัตรไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เสนอหัวหน้าส่วนราชการเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและเผยแพร่หน่วยรับตรวจทราบ
ทบทวนกฎบัตรการตรวจภายใน 1.78 MB 28/05/2014 รายละเอียด 168
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน กรมวิชาการเกษตร 620.96 KB 19/11/2012 รายละเอียด 812
   อาศัยบทบัญญัติตามกฏหมาย หน่วยงานของรัฐต้องจัดทําประกาศแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ เพื่อให้การดําเนินการใดๆ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์กับหน่วยงานของรัฐหรือโดยหน่วยงานของรัฐมีความมั่นคงปลอดภัยและเชื่อถือได้ อธิบดีกรมวิชาการเกษตรจึงออกประกาศนี้
แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ 209.29 KB 20/10/2010 รายละเอียด 1188