การพัฒนาระบบราชการเรื่อง ขนาดไฟล์ เผยแพร่เมื่อ Hits

  แผนปฎิบัติราชการ ๔ ปี กรมวิชาการเกษตร (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๘) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗

แผนปฎิบัติราชการ ๔ ปี กรมวิชาการเกษตร (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๘) ปี ๒๕๕๗ 281.96 KB 10/02/2014 รายละเอียด 3326
รายงานต้นทุนผลผลิตของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 1.01 MB 11/09/2013 รายละเอียด 299
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการกรมวิชาการเกษตร ปี ๒๕๕๖ รอบ ๖ เดือน (คะแนนประเมินตนเอง) 1.56 MB 06/08/2013 รายละเอียด 525
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน กรมวิชาการเกษตร 620.96 KB 19/11/2012 รายละเอียด 790
   อาศัยบทบัญญัติตามกฏหมาย หน่วยงานของรัฐต้องจัดทําประกาศแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ เพื่อให้การดําเนินการใดๆ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์กับหน่วยงานของรัฐหรือโดยหน่วยงานของรัฐมีความมั่นคงปลอดภัยและเชื่อถือได้ อธิบดีกรมวิชาการเกษตรจึงออกประกาศนี้
แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ 209.29 KB 20/10/2010 รายละเอียด 1122
  ผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๖ ของกรมวิชาการเกษตร
ผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๖ 153.82 KB 24/03/2014 รายละเอียด 702
ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ 50.06 KB 13/11/2012 รายละเอียด 483
  ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๑ หมวด ๒ ข้อ ๑๓ ให้หน่วยงานตรวจสอบภายในกำหนดกฎบัตรไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เสนอหัวหน้าส่วนราชการเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและเผยแพร่หน่วยรับตรวจทราบ
ทบทวนกฎบัตรการตรวจภายใน 1.78 MB 28/05/2014 รายละเอียด 139

แนวทางการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖

แนวทางการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 2.17 MB 15/11/2013 รายละเอียด 657