นโยบาย และแผนงานเรื่อง เผยแพร่เมื่อ Hits

new  การแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมวิชาการเกษตร

การแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 18/10/2015 ดาว์นโหลด 2563
newlight  ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๑ หมวด ๒ ข้อ ๑๓ ให้หน่วยงานตรวจสอบภายในกำหนดกฎบัตรไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เสนอหัวหน้าส่วนราชการเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและเผยแพร่หน่วยรับตรวจทราบ
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน (ทบทวนเมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๘) 20/10/2015 ดาว์นโหลด 373

ยุทธศาสตร์กรมวิชาการเกษตร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๕๙
http://www.doa.go.th/th/images/stplan/

ยุทธศาสตร์กรมวิชาการเกษตร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๕๙ ดาว์นโหลด 484
   อาศัยบทบัญญัติตามกฏหมาย หน่วยงานของรัฐต้องจัดทําประกาศแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ เพื่อให้การดําเนินการใดๆ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์กับหน่วยงานของรัฐหรือโดยหน่วยงานของรัฐมีความมั่นคงปลอดภัยและเชื่อถือได้ อธิบดีกรมวิชาการเกษตรจึงออกประกาศนี้
แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ 2/11/2014 ดาว์นโหลด 1643