ร่วมส่งข้อความอวยพร

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา กรมวิชาการเกษตร ครบรอบ ๕๑ ปี
๑ ตุลาคม ๒๕๖๖
ข้อความอวยพร

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา กรมวิชาการเกษตร ครบรอบ ๕๑ ปี
๑ ตุลาคม ๒๕๖๖

"ขอให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกท่านได้ทุ่มเททำหน้าที่ในการพัฒนาการเกษตรให้เจริญก้าวหน้าสืบไป"
โดย : นำพล บัวสาย
หน่วยงาน : ด่านตรวจพืชหนองคาย
เมื่อ : 3 ตุลาคม 2566
"ขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมวิชาการเกษตร ครบรอบ ๕๑ ปี"
โดย : รัชนก ทองเวียง
หน่วยงาน : ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาญจนบุรี
เมื่อ : 3 ตุลาคม 2566
"ขอส่งกำลังใจให้บุคลากรทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรง และปฏิบัติหน้าที่พัฒนาการเกษตรให้มีความเข้มแข็งและเจริญก้าวหน้าสืบไป"
โดย : กรรณิการ์ เพ็งคุ้ม
หน่วยงาน : กรมวิชาการเกษตร
เมื่อ : 3 ตุลาคม 2566
"ขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมวิชาการเกษตร ครบรอบ ๕๑ ปี"
โดย : นางสาวขวัญนภา มโนมัยนุกุล
หน่วยงาน : ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแม่ฮ่องสอน
เมื่อ : 3 ตุลาคม 2566
"ขอให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกท่านได้ทุ่มเททำหน้าที่ในการพัฒนาการเกษตรให้เจริญก้าวหน้าสืบไป"
โดย : ชนกานต์ สมิตะสิริ
หน่วยงาน : สำนักงานเลขานุการกรม
เมื่อ : 3 ตุลาคม 2566
"ขอส่งกำลังใจให้บุคลากรทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรง และปฏิบัติหน้าที่พัฒนาการเกษตรให้มีความเข้มแข็งและเจริญก้าวหน้าสืบไป"
โดย : นายนพดล แดงพวง
หน่วยงาน : ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรระยอง
เมื่อ : 2 ตุลาคม 2566
"ขอส่งกำลังใจให้บุคลากรทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรง และปฏิบัติหน้าที่พัฒนาการเกษตรให้มีความเข้มแข็งและเจริญก้าวหน้าสืบไป"
โดย : Baron
หน่วยงาน : https://wholesalenutsanddriedfruit.com/
เมื่อ : 2 ตุลาคม 2566
"ขอส่งกำลังใจให้บุคลากรทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรง และปฏิบัติหน้าที่พัฒนาการเกษตรให้มีความเข้มแข็งและเจริญก้าวหน้าสืบไป"
โดย : กนกรส ทองสุขดี
หน่วยงาน : กองแผนงานและวิชาการ กรมวิชาการเกษตร
เมื่อ : 2 ตุลาคม 2566
"ขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมวิชาการเกษตร ครบรอบ ๕๑ ปี"
โดย : จันทร์ธร ประคองคำ
หน่วยงาน : กองแผนงานและวิชาการ
เมื่อ : 2 ตุลาคม 2566
"ขอส่งกำลังใจให้บุคลากรทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรง และปฏิบัติหน้าที่พัฒนาการเกษตรให้มีความเข้มแข็งและเจริญก้าวหน้าสืบไป"
โดย : รัฐพร กลัดภู่
หน่วยงาน : สวพ.5
เมื่อ : 2 ตุลาคม 2566
"ขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมวิชาการเกษตร ครบรอบ ๕๑ ปี"
โดย : อารุณี ไทยบัณฑิตย์
หน่วยงาน : บริษัท มีเดียพ้อยท์ กรุ๊ป จำกัด
เมื่อ : 2 ตุลาคม 2566
"ขอให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกท่านได้ทุ่มเททำหน้าที่ในการพัฒนาการเกษตรให้เจริญก้าวหน้าสืบไป"
โดย : นายจำนง ยานะธรรม
หน่วยงาน : ด่านตรวจพืชท่าเรือสงขลา
เมื่อ : 2 ตุลาคม 2566
"ขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมวิชาการเกษตร ครบรอบ ๕๑ ปี"
โดย : นส.พักตร์วิภา สุทธิวารี
หน่วยงาน : ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมจันทบุรี
เมื่อ : 2 ตุลาคม 2566
"ขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมวิชาการเกษตร ครบรอบ ๕๑ ปี"
โดย : ศฬิษา พิทักษ์
หน่วยงาน : ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชขอนแก่น
เมื่อ : 2 ตุลาคม 2566
"ขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมวิชาการเกษตร ครบรอบ ๕๑ ปี"
โดย : อภิรดี ชาวเขา
หน่วยงาน : สวพ.3
เมื่อ : 2 ตุลาคม 2566
"ขอส่งกำลังใจให้บุคลากรทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรง และปฏิบัติหน้าที่พัฒนาการเกษตรให้มีความเข้มแข็งและเจริญก้าวหน้าสืบไป"
โดย : ศรัณย์ เตียนพลกรัง
หน่วยงาน : กองวิจัยพัฒนาพืชเศรษฐกิจใหม่และการจัดการก๊าซเรือนกระจกสำหรับภาคเกษตร
เมื่อ : 2 ตุลาคม 2566
"ขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมวิชาการเกษตร ครบรอบ ๕๑ ปี"
โดย : รัชนี ศิริยาน
หน่วยงาน : ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ
เมื่อ : 2 ตุลาคม 2566
"ขอส่งกำลังใจให้บุคลากรทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรง และปฏิบัติหน้าที่พัฒนาการเกษตรให้มีความเข้มแข็งและเจริญก้าวหน้าสืบไป"
โดย : นางสาววรรณภา ธรรมมาลา
หน่วยงาน : ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเลย
เมื่อ : 2 ตุลาคม 2566
"ขอส่งกำลังใจให้บุคลากรทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรง และปฏิบัติหน้าที่พัฒนาการเกษตรให้มีความเข้มแข็งและเจริญก้าวหน้าสืบไป"
โดย : นายปฐม คงแก้ว
หน่วยงาน : สำนักวิจัยและพัฒนาหการเกษตร เขตที่ 8
เมื่อ : 2 ตุลาคม 2566
"ขอส่งกำลังใจให้บุคลากรทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรง และปฏิบัติหน้าที่พัฒนาการเกษตรให้มีความเข้มแข็งและเจริญก้าวหน้าสืบไป"
โดย : กลอยใจ คงเจี้ยง
หน่วยงาน : ศวพ.สงขลา
เมื่อ : 2 ตุลาคม 2566