Author name: amnat172

ข่าวกิจกรรม

ร่วมกิจกรรมการจัดงานรณรงค์ไถกลบตอซังข้าวและหว่านปุ๋ยพืชสด และจัดฐานเรียนรู้ “การปลูกพืชหลังนา” โครงการส่งเสริมและยกระดับการพัฒนาการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัยเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2567

วันศุกร์ที่ 24 พฤษภา […]

ข่าวกิจกรรม

ร่วมกิจกรรมการจัดงานรณรงค์ไถกลบตอซังข้าวและหว่านปุ๋ยพืชสด และจัดฐานเรียนรู้ “การปลูกพืชหลังนา” โครงการส่งเสริมและยกระดับการพัฒนาการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัยเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2567

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤ

ข่าวกิจกรรม

ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ Zoom Meeting”

วันอังคารที่ 13 กุมภ

Scroll to Top