โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร (ศพก) ปี 2565 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตรเครือข่าย ตำบลดงบัง อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ

เมื่อวันศุกร์ที่ 17

Read more