ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม

ร่วมออกหน่วยบริการ “โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร” ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันอังคารที่ 19 มีนา

ข่าวกิจกรรม

ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ Zoom Meeting”

วันอังคารที่ 13 กุมภ

ข่าวกิจกรรม

ร่วมจัดฐานเรียนรู้ “การปลูกผักอินทรีย” ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Field Day) โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)

วันศุกร์ที่ 26 มกราค

Scroll to Top