“ติดตามผลการใช้ประโยชน์ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียม”

วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวนิรมล ดำพะธิก ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอำนาจเจริญ มอบหมายให้ นางรตินุช อุตรพงศ์ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมกับ นายมนต์ชัย มนัสสิลา นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และคณะกลุ่มวิจัยปฐพีวิทยา กลุ่มงานวิจัยจุลินทรีย์ดิน กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ติดตามผลการใช้ประโยชน์ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียม ของเกษตรกรต้นแบบ เครือข่ายผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว จังหวัดอำนาจเจริญ ภายใต้โครงการวิจัยการพัฒนาและขยายเครือข่ายผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว ณ บ้านหนองเม็ก ตำบลคึมใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

Scroll to Top