ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ (Single Command Province : SCP) ครั้งที่ 2/2567

วันพุธที่ 20 มีนาคม 2567

นางสาวนิรมล ดำพะธิก ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอำนาจเจริญ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ (Single Command Province : SCP) ครั้งที่ 2/2567 ณ ห้องศูนย์ข้อมูลอำนาจเจริญ โดยมี นายชาญวิทย์ ธานี เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องศูนย์ข้อมูลอำนาจเจริญ เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำ ติดตามการดำเนินงานศูนย์บริการเกษตรพิรุณราชของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ติดตามการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่เกษตรกรรม ปี 2566/2567 ติดตามโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง ปี 2567 ติดตามการขับเคลื่อนนโยบายสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง 1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง ติดตามโครงการฟื้นฟูพัฒนาศักยภาพลูกค้าพักชำระหนี้ หลักสูตร ฟื้นฟูพัฒนาอาชีพเดิม อาชีพเสริม เพิ่มอาชีพใหม่ ติดตามโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน เกษตรทฤษฎีใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดอำนาจเจริญ ปี 2567 ผลการประกวดศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ดีเด่นระดับจังหวัด ปี 2567 การปรับเปลี่ยนศูนย์เครือข่าย ศพก. ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ และโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

Scroll to Top