โครงการสนับสนุนการกำกับดูแล ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ในการเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ ผ่านระบบ New GFMIS Thai และ ระบบ KTB Corporate Online

วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2567 นางสาวนิรมล ดำพะธิก ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอำนาจเจริญ เข้าร่วมโครงการสนับสนุนการกำกับดูแล ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ในการเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ ผ่านระบบ New GFMIS Thai และ ระบบ KTB Corporate Online สำหรับผู้บริหารของหน่วยงานรัฐในจังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีว่าที่พันตรี อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดโครงการฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารเข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai และ ระบบ KTB Corporate Online และใช้เป็นแนวทางในการกำกับดูแล ตรวจสอบ และควบคุมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการเร่งรัดเบิกจ่ายเงินงบประมาณและการทำธุรกรรมทางการเงินของหน่วยงานได้ รวมทั้งมีระบบการควบคุมจัดเก็บเอกสารที่ดี ง่ายต่อการตรวจสอบข้อมูลจากหน่วยงานภายในและภายนอก ณ หอประชุมพญานาครินทร์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ

Scroll to Top