นายกฯ นำทัพ 3 กระทรวง kick-off โครงการร่วมใจภักดิ์ รักษ์สิ่งแวดล้อมฯ ร่วมบำเพ็ญประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดงานโครงการร่วมใจภักดิ์ รักษ์สิ่งแวดล้อม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมี พลตำรวจเอก พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

โอกาสนี้ นายรพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร มอบหมายให้ ผู้อำนวยการศูนย์เครือข่าย ดร.วิลาวัณย์ ใคร่ครวญ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมด้วย นายขจรวิทย์ พันธุ์ยางน้อย ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานีพร้อมด้วย ผู้อำนวยการ ศูนย์เครือข่าย เข้าร่วมพิธี

ณ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก ตำบลคลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

สำหรับโครงการดังกล่าว เป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงยุติธรรม เพื่อบำเพ็ญประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ หรือ 72 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2567 นับเป็นมหามงคลสมัยพิเศษยิ่ง รัฐบาลจึงเห็นสมควรดำเนินการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ โดยมอบหมายให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐดำเนินมาตรการรักษาความสะอาดในพื้นที่สาธารณะในความรับผิดชอบให้ทั่วถึงและต่อเนื่อง รวมถึงมอบหมายให้กระทรวงยุติธรรมประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำผู้ที่ก้าวพลาดเข้าร่วมทำกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ อาทิ การปลูกป่า การขุดลอกคูคลอง การลอกท่อระบายน้ำ และเก็บขยะพื้นที่ชายฝั่งทะเล โดยมุ่งหวังให้กลุ่มผู้ต้องราชทัณฑ์ที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรม ได้แสดงพลังในการทำความดี ในลักษณะที่เป็นงานบริการสาธารณะ เพื่อชดเชยความเสียหายที่เคยกระทำ กลับคืนสู่สังคม ซึ่งโครงการร่วมใจภักดิ์ รักษ์สิ่งแวดล้อม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 เป็นการ kick-off โครงการและทำพร้อมกันทั่วประเทศ ด้วยการร่วมทำความดีด้วยการรักษาฟื้นฟูและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โอกาสนี้ นายกฯ พร้อมด้วยรัฐมนตรีทั้ง 3 กระทรวง และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ (ต้นรวงผึ้ง) ซึ่งเป็นพรรณไม้หอมไทยแท้ ต้นไม้ประจำพระองค์ รัชกาลที่ 10 อีกด้วย

รมว.ธรรมนัส กล่าวว่า “เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีภารกิจสำคัญเกี่ยวกับการเกษตรในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เกษตรกรอยู่ดีกินดี มีแหล่งน้ำใช้ และส่งเสริมการพัฒนาระบบสหกรณ์ ตลอดจนดูแลระบบการผลิตสินค้าเกษตร เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้เกษตรกร ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรฯ อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ พัฒนา 72 สายน้ำ อย่างยั่งยืน ด้วยการขุดลอกคลองและอ่างเก็บน้ำ 72 แห่ง เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อีกทั้งเป็น 1 ใน 10 โครงการของรัฐบาลที่จะร่วมมือกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนให้มีน้ำใช้ทำการเกษตร รวมถึงอุปโภค-บริโภค เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย”

Scroll to Top