“เตือนภัยการเกษตร” ช่วงวันที่ 15 – 28 พฤษภาคม 2567

“เตือนภัยการเกษตร” ช่วงวันที่ 15 – 28 พฤษภาคม 2567

โดยรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อม สภาพอากาศที่เกิดขึ้นในแต่ละสัปดาห์ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อพืชชนิดต่างๆ การเกิดโรคระบาดในพืช การระบาดของแมลงศัตรู ตลอดจนข้อสังเกต ข้อควรระวัง แนวทางแก้ไข/ป้องกัน ช่วงวันที่ 15 – 28 พฤษภาคม 2567

– สภาพอากาศร้อน มีฝนตกบางพื้นที่ พืชที่อาจเกิดผลกระทบ ได้แก่

1.) พริก ระยะการเจริญเติบโตของพืชในช่วงทุกระยะการเจริญเติบโต ปัญหาที่ควรระวัง 1.เพลี้ยไฟพริก 2.โรคใบด่างจุดวงแหวนเนื้อเยื่อตาย (เชื้อไวรัส tomato necrotic ringspot virus) 3.โรคใบด่างซีดพริก (เชื้อไวรัส Capsicum chlorosis virus)

2.) แตงโม ระยะการเจริญเติบโตของพืชในช่วงทุกระยะการเจริญเติบโต ปัญหาที่ควรระวัง 1.เพลี้ยไฟฝ้าย

3.) พริกไทย ระยะการเจริญเติบโตของพืชในช่วงติดผล – เก็บเกี่ยว ปัญหาที่ควรระวัง 1.เพลี้ยแป้ง

4.) เงาะ ระยะการเจริญเติบโตของพืชในช่วงติดผล – เก็บเกี่ยว ปัญหาที่ควรระวัง เพลี้ยแป้ง

5.) ทุเรียน และไม้ผลอื่น ๆ ระยะการเจริญเติบโตของพืชในช่วงทุกระยะการเจริญเติบโต ปัญหาที่ควรระวัง 1.ผลกระทบจากภัยแล้ง

6.) ข้าวโพด ระยะการเจริญเติบโตของพืชในช่วงเริ่มปลูกถึงอายุประมาณ 30 วัน

Scroll to Top