มอบวัสดุอุปกรณ์ผลิตไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทย และโรงเรือน พร้อมเปิดศูนย์ชีวภัณฑ์ไส้เดือนฝอยกำจัดแมลงระดับชุมชน และมอบใบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกษ.9000 เล่ม 1-2552

Scroll to Top