ให้ความรู้ คำแนะนำ สร้างการรับรู้การเฝ้าระวังโรคใบด่างมันสำปะหลังและให้ความรู้ คำแนะนำ เกี่ยวกับมาตรการจำกัดการใช้เคมี 3 ชนิด เฉพาะวัตถุอันตรายที่เกี่ยวกับ พาราควอต ไกลโฟเซต คลอร์ไพริฟอส

เมื่อวันที่ 9-12 กรกฎาคม 2562 นางสาวนิรมล ดำพะธิก ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอำนาจเจริญ มอบหมายให้ นายวิชัย ศิริวรรณ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร และนางสาวศรีสุวรรณ วิเสรัมย์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตร ร่วมกับ นายมนตรี ประทุมรัตน์ ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ คำแนะนำ สร้างการรับรู้การเฝ้าระวังโรคใบด่างมันสำปะหลังและให้ความรู้ คำแนะนำ เกี่ยวกับมาตรการจำกัดการใช้เคมี 3 ชนิด เฉพาะวัตถุอันตรายที่เกี่ยวกับ พาราควอต ไกลโฟเซต คลอร์ไพริฟอส ณ บ้านบุ่งเขียว ตำบลโคกก่ง อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ
บ้านดอนหมู ตำบลหนองไฮ อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ
สำนักงานเกษตรอำเภอปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
และบ้านนาเยีย ตำบลนายม อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ
เกษตรกรเข้าร่วมรับฟังจำนวน 96 คน

Scroll to Top