ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ผ่านระบบทางไกลออนไลน์ (ACU Conference) และ Webex เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางสาวนิรมล ดำพะธิก ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอำนาจเจริญ มอบหมายให้ นางปิยะนันท์ ไวมาลา นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ผ่านระบบทางไกลออนไลน์ (ACU Conference) และ Webex เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมในพื้นที่ และมีการบูรณาการจากทุกภาคส่วน ที่เกี่ยวข้อง โดยมี ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว ที่ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ

Scroll to Top