“ประชุมหารือเตรียมความพร้อมการจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่แม่น้ำโขงอย่างยั่งยืนด้านการเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ”

วันที่ 7 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น. นางสาวนิรมล ดำพะธิก  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอำนาจเจริญ เข้าร่วมประชุมหารือเตรียมความพร้อมการจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่แม่น้ำโขงอย่างยั่งยืนด้านการเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ  ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ ศาลาจังหวัดอำนาจเจริญ